48030. lajstromszámú szabadalom • Újítás vízturbinákon és turbinaszivattyúkon az axiális nyomás önműködő megszüntetésére

Megjelent 191Q. évi február hó 31-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 48080. szám. V/d/8. OSZTÁLY. Újítás víziturbinákon és turbinaszivattyúkon az axiális nyomás önműködő megszüntetésére. HOLLÁNDER ALADÁR OKL. GÉPÉSZMÉRNÖK BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1909 m&rcias hó 1-je. Jelen találmányom tárgya újítás körszi­vattyúk és viziturbinák futókerekein, melyr nek folytán az efajta gépeknél mindenkor föllépő és a kopás folytain mindinkább nö­vekedő tengelyirányú erő föllépése ki van zárva és így az ezek fölvételére szolgáló golyós vagy fésűs csapágyak elmaradhatr nak, mi egyfelől a gépek előállítási árát csökkenti, másfelől pedig az üzem bizton­ságát- és a mechanikai hatásfokát javítja. Mellékelt rajzon látható jelen találmány egyik kiviteli alakja. 1. ábra egy turbinaszivattyút, 111- külső beömlésű vizi turbinát metszetben. 2., 3. és; 4. ábrák egy futó jés vezető ke-Iréknek egymáshoz csatlakozó részleteit na­jgyobb léptékben és háromféle viszonylagos [helyzetben tüntetik föl. 5. ábra ugyanazt még nagyobb léptékben Jegyféle helyzetben tünteti föl. Az ismert kiképzésű (1) vezető kerékben (2) tengelyre rá van ékelve a turbina vagy turbinaszivattyú (3) futókereké, mely az eddigi ilyen kerekektől abban különbözik, hogy a (3) futókereket kétoldalról határoló (8) oldalfalak (4) kerületükön nem henge­resnek, hanem a futókerék tengelyével kon­centrikus oly forgásfölületnek vannak kiké­pezve, melynek egyes pontjai a (8) oldal­falak (9) külső szélétől kiindulólag a (8) oldalfalak belső (10) széléig a futókerék tengelyéhez fokozatosan tetszés szerinti tör­vény szerint közelednek, miként 5. ábrán látható. Legegyszerűbb esetben ezen fölü­letek kúpfölületek lehetnek, miként az 1—4. ábrákon látható. A futó és vezető kerekek nem egyenlő szélesek és pedig turbináknál a vezetőkef­rék, turbinaszivattyúknál pedig a futóker rék szélessége kisebb azon okból, hogy a víz ütközés nélkül haladhasson át a vezető kerékből a futókerékbe, illetve a futóke­rékből a vezető kerékbe akkor is, ha a futókerék a vezető kerékhez képest el is tolódott. A működés a következő: Rendes üzemben a futó és vezető kerék viszonylagos helyzetét a 2. ábra tünteti föl, mely helyzet azáltal van jellemezve, hogy mindkét oldalon a futó és. vezető ke­rék közti rész egyenlő nagy1 . Ha bármily okból a futókerék jobboldalain nagyobb nyomás lépne föl, minek következtében az balra elmozdulna és ezáltal a 4. ábrán Iföl­tüntetett viszonylagos helyzet állna elő, úgy ezáltal a kerék baloldalán lévő rés je­lentékenyen megnagyobbodik ésanágynyo-

Next

/
Thumbnails
Contents