47977. lajstromszámú szabadalom • Berendezés többlépcsős magasnyomású centrifugálszivattyúknak a tengelynyomástól való mentesítésére

Megjelent 191Q. évi február hó 14-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 47977. szám. XXI/c. OSZTÁLY­Berendezés többlépcsős magasnyomású centrifugáiszivattyúknak a tengely­nyomástól való mentesítésére. LEHMANN WILHELM FŐMÉRNÖK BRÜNN/M KÖNIGSFELDBEN. A bejelentés napja 1909 január hó 26-ika. Elsőbbsége 1908 február hó 25-ike. A többlépcsős centrifugáiszivattyúkat egy­szerűség kedvéért egyoldalú vízbeömlés­sel készítik,' minek következtében a ke­rék beömlő nyílásának irányában tengely­nyomás lép föl. Ezen tengelynyomás megszüntetésére kü­lönféle berendezéseket használnak. így pl. a kerék agyába néhány lyukat fúrnak, hogy a tömítőgyűrűben a kerék előtt és mögött fekvő tereket egymással összekössék és így egyenlő nyomás alá helyezzék. Egylépcsős szivattyúknál a nyomást gyakran úgy egyenlítik ki, hogy a tömítőgyűrűben a kerék előtt és mögött fekvő tereket egy külön csővezeték vagy csatorna segélyével kötik össze. A mellékelt rajz a találmány tárgyát egy szivattyún alkalmazva, hossz- és kereszt­metszetben tünteti föl. Többlépcsős centrifugáiszivattyúknál a vizet a vezető készülékből való kilépése után az (f) átömlesztő csatornák vezetik egyik lépcsőből a másikba. Jelen találmány szerint az egyes (f) csa­tornákat (d) falak választják el egymástól, melyek (e) üregekkel vannak ellátva. Mind­egyik (e) üreg egyfelől a vezető készülé­kek (a) és (b) áttörései útján a megelőző lépcső (í) átömlesztő csatornájával, másfelől pedig a (c) lyukak útján a tömítőgyűrű­ben a kerék mögött fekvő 2 kiegyenlítő tér­rel közlekedik. Ezen berendezés folytán az egyes lapátkerekek előtt és mögött fekvő 1 és 2 terek nyomása kiegyenlíttetik. A leírt berendezés, eddig föl nem hasz­nált holt terek kihasználása által, a több­lépcsős magasnyomású centrifugálszivaty­tyúkat egy-egy lépcsőn belül a tengely­nyomástól a szivattyúforgó részétől függet­lenül és hatásosan mentesíti', úgy hogy ezen berendezés a többlépcsős magasnyomású centrifugáiszivattyúk lényeges javításának tekintendő. SZABADAMI IGÉNY. Berendezés többlépcsős magasnyomású cen­trifugáiszivattyúknak a tengelnyomás­tól való mentesítésére, jellemezve az­által, hogy az egyik lépcsőtől a Jeg­közelebbihez vezető (f) átömlesztő csa­tornák közötti minden (d) válaszfal (e) üreggel van ellátva, mely egyfelől a megelőző lépcső (f) átömlesztő csator­nájával, másfelől pedig a tömítő gyűrű­ben e kerék mögött fekvő (2) kiegyen­lítőtérrel közlekedik. (1 rajzlap melléklettel.) Pftllas részvénytársaság nyomdája Budapesten

Next

/
Thumbnails
Contents