47964. lajstromszámú szabadalom • Elektromos indukciós kemence

Megjelent 1910. évi február >>ó 14-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI |BB HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 47964. szám. VH/i. OSZTÁLY Elektromos indukciós kemence. GRUNWALD KÁROLY MAGÁNHIVATALNOK BREDENEYBEN. A bejelentés napja 1909 április hó 22-ike. Elsőbbsége 1908 május hó 7-ike. Találmányom tárgya indukciós kemencékre vonatkozik. Ily kemencék üzeménél 'azt tapasztalták, hogy az olvasztott fém fölszine a primer tekercselés és az olvasztott fém között főt lépő elektrodinamikus hatások következtér ben lejtős helyzetbe jut. Ha pl. valamely primértekercselés vagy ennek egy része az olvasztó csatornához koncentrikus, a pri­mér tekercselés és az olvasztott fém kö­zött taszító erő lép föl, minthogy a fém­ben a primérárammal ellenkező irányú áram indukálódik. Ennek következtében az .olvasa­tott fém fölszine akként áll be, hogy a külső, a primer tekercseléstől távolabb eső széle magasabban áll, mint belső széle. En­nek a jelenségnek káros következményei vannak, amennyiben egyrészt az elektro­mos tekintetben indifferens salak a mé­lyebben fekvő fölületreszeken gyül össze és így a magasabban fekvő fölületrészek a salaktakarójukat könnyen elvesztik és így a levegő oxidáló hatásának van kitéve, más­részt pedig a tapasztalat szerint a salak­nak a mélyebben fekvő pontokon való össze­gyűlése következtében a kemence falazata gyorsan elpusztul. Megkísérelték eme hátp ránynak oly módon való megszüntetését, hogy a primer tekercselés fölött röviden zárt segédtekercselést alkalmaztak, mely­ben az üzemnél a primér árammal ellenkező irányú áram indukálódik és így a primér tekercselésnek az olvadt fémre gyakorolt taszító hatása ellen hat. Ennek az elrende­zésnek azonban rendkívül nagy energia vesz­teség a következménye, mert a segéd te­kercselés ellenállásának igen nagynak kell lennie, hogy az indukált áram ne legyen túlságosan erős. Találmányom célja már most eme hátr ány megszüntetése, mit a találmány szerint ak­ként érünk el, hogy a transzformátor^'á­romnak a primér tekercselés által körül­vett része körül egy segéd tekercselés van alkalmazva, melynek végei a transzfor­mát orj áram-szár tekercselésének két oly pontjával vannak összekötve, melyek kö­zött üzemközben a segédtekercselésben in­dukált elektromotoros erővel ellenkező irá­j nyú és ennél annyival kisebb feszültségkü­| lönbség uralkodik, hogy a segédtekercse­| lésben a primér tekercselés és az olvasz-i tott fém között föllépő elektrodinamikus hatás kiegyenlítésére elégséges legyen. A csatolt rajzon a találmány tárgyának" egy foganatosításá alakja látható. Az (A) transzformátor (a) szara körül a 1 gyűrűalakú (B) olvasztócsatorna van elren-

Next

/
Thumbnails
Contents