47956. lajstromszámú szabadalom • Önműködő vasúti kocsifékszerkezet

Megjelent 19ÍO, évi február hó 1 4-én. MAGY. gg| KIR. SZABADALMI JHN HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 47956. szám. V/b. OSZTÁLY. Önműködő vas&ti kocsifékszerkezet. BOIRAULT LOUIS MÉRNÖK PARISBAN. A bejelentés napja 1909 május hó 11-ike. Találmányom tárgya önműködő vasúti kocsifékszerkezet, melynek főrésze egy, a kocsi alatt elrendezett és a kocsira ható vonóerő által működtetett haránttengely, mely egy irányba forgatva a féket meg­szorítja, a másik irányba forgatva pedig a féket megereszti. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak két példaképem kiviteli alakja van föl­tüntetve. Az 1. ábra az egyik kiviteli alak vázlatos képe, a 2. és 3. ábra ugyanannak részletes oldal­nézete két különböző állásban. A 4» ábra a másik kiviteli alak elölné­zete, az 5. ábra ugyanannak hosszmetszete, a 6. ábra a fölső rész alaprajza, a 7. ábra az alsó rész alaprajza, a 8. ábra a 4. ábra X—X vonalán vett met­szet, míg a 9. ábra ezen kiviteli alak vázlatos képe. Az 1. ábrán egy ismert fékszerkezet van föltételezve, melynél ha az (1) rudat az (A) nyíl irányában meghúzzuk, a féktuskók a kerekekhez szoríttatnak. E célból az (1) rúd a (7) rúgó és (5, 6) rudak közvetítésé­vel a (2) rúd egyik végével van összeköt­tetésben, melynek másik vége a kocsiváz­! hoz erősített (10) csap körül forgathatóan megerősített (8, 9) rudazattal van össze­kötve. A (2) rúd a (4) kocsitengelyre erő­sített (3) tárcsa hatása alatt áll. Az 1. ábrán föl tüntetett állásban a (2) rúd a (3) tárcsa ható körén kívül esik és a fék meg van eresztve. Ha a (9) rudat a (C) nyíl irányában forgatjuk el, akkor a (2) rúd a (3) tárcsa hatókörébe jut és az (5) rudat a (B) nyíl irányában tolja el, illetve a (6. 7) elemek közvetítésével az (1) rudat és a féket meghúzza. A (9) rúd egy, a (11) tengelyre erősített és a rajzon föl nem tün­tetett tárcsa révén mozgattatik. A kocsi (46) vonórúdjai (2. ábra a (47) kapcsolóhorgokkal vannak ellátva, melyek­nek nyílása a szokásosnál hosszabb és me­lyek a kapcsolórúd (49) csapjának fölvéte­lére szolgáló hosszúkás (48) csaplyukkal vannak ellátva. A (47) horog mellett a ke­rek csaplyukkal ellátott és az (52) bütyök­ben végződő (51) rúdban folytatódó (50) segédhorog van elrendezve. A (11) tengelyen a (30) karmantyú van lazán elrendezve, melyben sugárirányban a (31) retesz foglal helyet, mely a (11) ten­gely (32) kivágásába illeszkedhet. Ezen re­tesz hüvelyalakú és egy külső karimája van, melyhez a (35) rúgó támaszkodik, ezen

Next

/
Thumbnails
Contents