47952. lajstromszámú szabadalom • Berendezés kihúzható tárnatámaszrudak rögzítésére

_____ Megjelent 191Q. évi február hó 12-én. MAGY. ^ KIR SZABADALMI jEn HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 47952. szám. XI l/a. OSZTÁLY. Berendezés kihúzható tárnatámaszrudak rögzítésére. SOMMER FRIEDRICH ÜZEMVEZETŐ ESSENBEN. A bejelentés napja 1908 november hó 4-ike. Tárnatáraaszrudaknak fölállításuk alkal­mával oly módon történő beverése, hogy a rézsútosan elhelyezett támaszrudak fejére ütéseket mérünk, körülményes, fáradságos és igen veszélyes munka, melynél nagyon pontos előzetes beállítás szükséges. Emel­lett a kihúzható tárnatámaszrúd majd túl­ságosan rövidre, majd túlságosan hosszúra van beállítva. A súlyos kalapácsosai való ütés folytán továbbá a vasból való kihúz­ható tárnatámaszrudak fejei igen könnyen elkopnak, illetve megsérülnek ós részben hasznavehetetlenekké válnak. Azonkívül a lazává lett függő hegytömegek, melyek alá a tárnatámaszrúd alátámasztás végett he­lyezendő, az ütés folytán megrendülnek, egyensúlyukat elvesztik és leomlanak, mi­által a munkások élete veszélyeztetve van. Jelen találmány tárgya berendezés ki­húzható tárnatáraaszrudaknak az említett beverés nélkül való rögzítésére. Ezen be­rendezés segélyével a fölsorolt hátrányok kiküszöböltetnek és a tárnatámaszrudak függőleges helyzetükbe azonnal beverhetők, illetőleg ezen helyzetben rögzíthetők anél­kül, hogy a támuszrúd fejére vagy magára a támaszrúdra kalapácscsal rá kellene verni, j Az új berendezés abban áll, hogy a | tárnatámaszrúd fölső, kihúzható részén vagy 1 alsó részén alkalmas módon beállítható támaszpontokat létesítünk, melyek alatt, illetve melyeken csavaros emelőszerkezet, ék, kéziemelő, excenter, fogaskerék vagy hasonló szerkezet van elhelyezve oly cél­ból, hogy ily módon a hegytömeg alá he­lyezett tárnatámaszrúd fölső részét kinyújt­hassuk és a tárnatámaszrudat rögzíthessük. A mellékelt rajzon a kihúzható tárna­támaszrudak beverésére, illetve rögzítésére szolgáló új berendezés néhány foganatosí­tási alakjában van föltüntetve. Az 1. és 2. ábrák a kihúzható tárnatámasz­rúd egy részét oldal- és fölülnézetben mutatják. Ezen tárnatámaszrúd egymásba helyezett két (a) és (b) szögvasból áll, melyek pl. a (c) szorítószalag, (d) szorítóvas és (f) szorítócsavar segélyével rögzíttetnek. Hogy a tárnatámaszrudat az új eljárás sze­rint a helyszínén beverhessük, illetve föl­állíthassuk, a tárnatámaszrúd fölső részén a (g) szorítóvas segélyével, mely a szögvas karimájához a (h) állítócsavar vagy (i) ék által van rögzítve, biztos támaszpontot léte­sítünk, mely alá a (k) csavaros emelőszer­kezetet helyezzük; ezen csavaros emelő­| szerkezet alsó vége a tárnatámaszrúd (c) I szorítószalagjára támaszkodik; segélyével a tárnatámaszrúd fölső részét beállíthatjuk és

Next

/
Thumbnails
Contents