47917. lajstromszámú szabadalom • Gép kerítéseknek vagy hasonlóknak építésére szolgáló lemezek előállítására zúzott kongótéglából és portlandcementből, mészből, homokból vagy más alkalmas anyagokból

Megjelent 1910. évi február l»ó 12-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMILEIRAS 47917. szám. XVII/o. OSZTÁLY. Gép kerítéseknek vagy hasonlóknak építésére szolgáló lemezek előállítására zúzott kongótéglából és portlandcementböl, mészből, homokból vagy más alkalmas anyagokból. SNELLING JOHN CHARLES ELÓMUNKÁS MITCHAMBAN. % A bejelentés napja 1909 március hó 31-ike. Jelen találmány tárgya oly gép, mellyel nagy szilárdságú, teljesen homogén-leme­zeket állíthatunk elő, mimellett a gép gyor­sabban és gazdaságosabban dolgozik, mint ahogyan ez eddig lehetséges volt. A mellékelt rajzban: 1. ábra a gép oldalnézete, részben met­szetben, 2. ábra az adagolószerkezet részleges keresztmetszete a forma keresztmetszetével. 3—7. ábra a sajtolószerkezetek külön­böző munkahelyzetei, 8. ábra részlet. A gép az (A) kereten megfelelő magas­ságban elrendezett formából áll, mely két egymással párhuzamos (a, al) oldalrész által képeztetik. Az (al) oldalrész az (a2) hasítékkal van ellátva, melyen keresztül a (B) formálódeszkát lehet betolni, amit a (C) henger megkönnyit. A forma (a, al) oldal­részein a (D, Dl) tartók vannak elrendezve, melyekre a mellső (E) csapó forgathatóan van ágyazva, amely bizonyos időpontokban erősen a forma szájára szoríttatik és a csapó elé tolt (e) retesz segélyével tartatik záró helyzetben. Az (e) reteszre két (el) görgő van szerelve, melyek közé az (A) keret oldalán egyenesen vezetett (e3) rúd lefelé görbített (e2) vége nyúlik úgy, hogy az (e3) rúd hosszirányú eltolása által az (e) retesz a megfelelő időpontban emeltetik és súly eszte tik. Ha az (F) lemez elkészült és a gépből eltávolítandó, úgy az (E) csapó a 7. ábrá­ban látható módon nyittatik, miáltal a mellső részen nyitott formából a kész lemezt ki lehet tolni. Az (E) csapó kilengését a (G) vonórúd eszközli, mely az (I) kereken alkal­mazott (H) horonyvezeték segélyével moz­gattatik. A gép mindkét oldalán lehet ily (G) vonórúd, (I) kerék és (H) horonyvezeték elrendezve, esetleg más szerkezetek is szol­gálhatnak az (E) csapó mozgatására. Az (E) csapó, a forma (a, al) oldalrészei és a forma hátfala belső oldalukon kiugrásokkal és mélyedésekkel vannak ellátva, melyek az előállítandó lemezben leDyomódnak úgy, hogy a lemezek összeépítésük alkalmával szox*osan egymásba illeszkednek. [A forma (a, al) oldalrésze fölött a (J) adagolótölcsér van elrendezve, melyen át a földolgozandó anyag a formába kerül, mely alul a (b) hengereken futó (B) formázódeszka által záratik le. Amint a 7. ábrából látható,

Next

/
Thumbnails
Contents