47884. lajstromszámú szabadalom • Ujságkeret

Megjelent 191Q. évi február hó 7-én. MAGY. SZABADALMI KIK. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 47884. szám. VI/a. OSZTÁLY. Uj ságkeret. FEKETE BÉLA KERESKEDŐ ÉS BORSOS JÁNOS IRODATISZT BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1909 junius hó 13-ika. Jelen találmány tárgya oly ujságkeret, amelybe a befoglalandó lapot ennek szét­bontása nélkül egyetlen fogással akként lehet helyezni, hogy az egész újság, vala­mint a laza lapok is teljesen rögzíttetnek. A lapnak kiszedése hasonlóképen egy fogás­sal végezhető. A találmány tárgyának egy példaképeni foganatosítási alakját a mellékelt rajz nézet­ben tünteti föl. A találmány lényegében az ismert alakú (1) kerethez erősített hosszirányú (2) lécből áll, amelyhez (3) csuklók közvetítésével van egy további (4) léc erősítve. A (2) léc alsó és fölső végén egy-egy ismert alakú (5) nyomógomb, míg a (4) léc korrespondeáló helyein a nyomógombokhoz tartozó egy-egy (6) anyarész van alkalmazva. A (4) léc néhány helyére erősített (7) tárcsák egy­egy fölfelé álló (8) csúccsal bírnak, amely utóbbiakkal korrespondeálnak a (2) léc meg­felelő (9) mélyedései. Az (1) keret merevítésére (10,10) lemezek szolgálnak, amelyek hirdetések fölvételére alkalmasak. Az előzőkben leírt keretbe az újságot már most akként foglaljuk, hogy azt az (1) keretre, illetőleg annak (2) lécére zárt szé­lénél fogva ráhelyezzük és a (4) lécet rá­fordítva az (5) nyomógombok és (6) anya­részekre gyakorolt gyönge nyomással a léceket egymással szoros kapcsolatba hoz­zuk. E közben a (8) csúcsok az újságon át­hatolva, hegyük a (9) lyukakba mélyed, ami által az egész tökéletesen rögzíttetik. Szabadalmi igény. Ujságkeret, jellemezve az ismert alakú keret szélén alkalmazott, nyomógombokkal el­látott hosszirányú léc és ezzel csuklósan kapcsolt, a nyomógombokkal korrespon­deáló anyarészekkel, továbbá néhány csúccsal ellátott további léc által, amely­nek csúcsai a két lécnek egymásra for­dítása és a nyomógombokkal való össze­kapcsolása alkalmával a lécek közé helyezett újságon áthatolva, a másik lécen alkalmazott lyukakba mélyednek és az újságot tökéletesen rögzítik. (1 rajzlap melléklettel.) <»MJ>8 KÉBZVÉ*-. TARtAAÁO MVOMDA-U BUDAPMTBn

Next

/
Thumbnails
Contents