47844. lajstromszámú szabadalom • Rögzítőberendezés billenthető kocsiszekrényekhez

Megjelent 19 lO. évi január hó 31-én. MAGY. rffey KIR EHSÍÖÍ SZABADALMI IIBw HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 47844. szám. v/g. OSZTÁLY. Rögzítő berendezés billenthető kocsiszekrényekhez. J. POHLIG AKTIENGESELLSCHAFT CÉG KÖLN-ZOLLSTOCKBAN. A bejelentés napja 1909 május hó 7-ike. Találmányunk tárgya rögzítőberendezés billenthető kocsiszekrényekhez, főleg függő vasúti kocsik szekrényeihez, mely nemcsak rendkívül megbízható, minthogy az üzem közben föllépő leghevesebb lökések hatása alatt sem kapcsolódik ki, hanem a hasonló célra szolgáló eddig ismert berendezéseknél annyiban is előnyösebb, hogy teljesen a kocsiszekrényen kívül van elrendezve. Ezért ezt a berendezést a legtöbb ismert hasonló berendezésektől eltérően oly kocsi­szekrényeknél is lehet alkalmazni,'melyeket üzem közben fölül elzárunk. Ez a rögzítőberendezés lényegében a kocsi­szekrényben szabadon leghetően fölfüggesz­tett reteszből áll, melynek forgástengelyén a hosszanti tengelyére merőleges bütyke van úgy, hogy ezt a retesz saját súlya mindig vízszintes helyzetben tartja. Ez a retesz keresztcsukló segélyével megerősített emelőbe fogódzik, melynek szabad végén a bütyöknek megfelelő hosszúságú oly hely­zetű nyílása van, hogy eme nyílás hosszanti tengelye a bütyökére merőleges, tehát füg­gélyes legyen. Ha a reteszt 90°-kal elfor­gatjuk, a bütyköt függélyes helyzetben állíthatjuk ós a kocsin csuklósan elrende­zett emelővel kapcsolhatjuk, mely utóbbit a leesésénél a normális helyzetébe eső re­tesz biztosítja. Ez a rögzítőberendezés a csatolt rajz 1. ábráján a kocsifüggőn alkalmazva elöl­nézetben látható. A 2. ábra a rögzítőberendezés hasonló né­zete nagyobb léptékben. A 3. ábra a megfelelő fölülnézet. A 4. ábra a nagyobb léptékben az emelő szabad végét és a megemelt reteszt a rögzítő­berendezés kikapcsolása, illetve bekapcso­lása pillanatában ábrázolja. A csatolt rajzon (1) a függő, (2) az ezen a (3) keresztcsukló segélyével megerősített emelő, melynek mellső végén hosszúkás (4) kivágása van. (5) a kocsiszekrény homlok­falán az erre merőleges (6) csap körül leng­hetően fölfüggesztett retesz és (7) az ennek agyán kiképezett és hosszanti tengelyére merőleges, tehát vízszintes, a (2) rögzítő emelő (4) nyílásának megfelelő bütyök. A rögzítő berendezés működési módja a következő : Hogy a kocsiszekrényt a függőhöz viszo­nyítva rögzíthessük, az (5) reteszt először a 4. ábrán látható helyzetbe állítjuk úgy, hogy a (7) bütyök függélyesen álljon, azután a (2) rögzítőemelőt a csap felé forgatjuk

Next

/
Thumbnails
Contents