47830. lajstromszámú szabadalom • Eljárás üvegből való folytonos fal- és padolatburkolat készítésére

MLegjelent 1910. évi január Iió 31-én. MAGY. g!* KIR. SZABADALMI KOS HIVATAL SZABADALMILEIRAS 47880. sz ám. VII l/g. OSZTÁLY. Eljárás üvegből való folytonos fal- és padolatburkolat készítésére. KMUNKE RUDOLF ÉPÍTÉSZ ÉS HAHN JAN BRONISLAV TECHNIKUS WIENBEN. A bejelentés napja 1909 május hó 8-ika. Elsőbbsége 1908 október hó 22-ike. Jelen találmány tárgya eljárás üvegből i Ezen eljárás egyrészt egyszerűségénél való folytonos fair és padolatburkolat ké- i fogva, másrészt az üvegnek a különböző be­szítésére és különösen tartályok készíté- | folyásokkal szemben tanúsított szívóssága sére iirányul, (amelyeknél a belső falazat- ! folytán különösen alkalmas gyűjtőtartályok nak egységesnek és folytonosnak kell lennie. ! készítésére (pl. víz, bor, nyersolaj, savak Az eljárás abban áll, hogy egy téglafalazat j stb. számára), melyek tetszés szerinti mé-és ettől bizonyos távolságban ráerősített j retekben először téglafalból előállíttatnak dróthálószerű váz közti teret üvegcsere- j és azután az eljárás szerint egy folytonos pekkel kitöltjük és ezen tölteléket fújta- ' üvegréteggel burkolhatnak. Az ilyen tarta­tott láng hatásának tesszük ki, miáltal a j lyok olcsó és gyorsan előállítható helyet­töltelék megolvad és összeáll és így folyto- j tesítői a fém vagy betonból készült tartár nos és benső összefüggés jön létre az üveg- j lyoknak. töltelék és a drótháló közt, valamint több éh I A mellékelt rajz az eljárás szerint ké­kevésbbé a téglafalazattal is úgy, hogy az szített tartály egy részét ábrázolja, egész egy folytonos és teljesen vízálló ré- ' (a) a téglafal, melyre a (b) tartóhorgok, teget alkot. j segítségével a (c) drótháló van fölerősítve; Az eljárást ezenkívül még azáltal tÖké>- j az (a) fal ós (c) drótháló közt lévő teret létesíthetjük, hogy a fújtatott lánggal egy- j a (d) üvegcserepekkel töltjük ki, melyekre idejűleg üvegport is fújtatunk az izzó ré- | a hálón keresztül fújtató lángot irányítunk szekre, ami egyrészt az olvadást éis össze- , ós esetleg egyidejűleg üvegport is fújta­állást gyorsítja, másrészt az üvegcserepek | tunk az izzóhelyeikre, közt lévő esetleges hólyagokat kitölti és | A tartóhorgoknak két egymással szom­azonkívül a dróthálót S,s. egy állandó üveg- ! szédos (bl) és (b2) karja van, melyek kő­réteg veszi ezáltal körül, úgy, hogy az iily módon készített tartályokban olyan anya­gok (savak) isi tarthatók, melyek a fémet (vasdrót) megtámadják, melyeknek azon­ban az üveg ellenáll. zül az egyik lefelé, a másik fölfelé irányul s az egyik a (c) drótháló fölött, a, másik e mögött foglal helyet úgy, hogy a drót­háló sem a falhoz nem közeledhetik, sem attól el nem távolodhatik.

Next

/
Thumbnails
Contents