47829. lajstromszámú szabadalom • Berendezés ülőbútorok háttámlájának beállítására

Megjelent 1910. évi január hó 3l-én-MAGY, SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 47829. szára. vm/e. OSZTÁLY. Berendezés ülőbútorok háttámlájának beállítására. RÓBERT KOLBABA & COMP. CÉG WIENBEN. A bejelentés napja 1909 április hó l6-ika Jelen találmány oly bútorokon nyer al­kalmazást, melyeknek támlái beállíthatóan vannak elrendezve; a találmány tárgya oly berendezés, mely lehetővé teszli, hogy !a támlát könnyen és gyorsan beállíthassuk és rögzíthessük. A találmány abban áll, hogy a támlát rögzítő zárp szerkezet lábitó be­hatása alatt áll, melynek működtetése áV tal a záró szerkezet kioldható és azután beállítható. A mellékelt rajzon a jelen találmány tár­gyát képező berendezés példakép vett fo­ganatosítási alakjában ággyá átalakítható támlásszéken van föltüntetve, még pedig az 1. és 2. ábra. a ,, támlásszék vázát hosszp metszetben ós fölülnézetben mutatja. Az ülő helyet képező (1) vázon, melynek mellső oldalán a fekvő hely számára való (2) keret van csuklósan megerősítve, a (3) támlakeret a (4) emelőkarok és az (5) csar pok segélyével forgathatóan van elrenj­dezve. A támla rögzítésére való berendezés lényege abban áll, hogy a keretnek lefelé nyúló végén trapézalakú (6) keret van csuk­lósan elrendezve, mely a támlásszék alatt van elhelyezve és melynek mellső rövidebb (12) karja az ülő helyen helytállóan elren­dezett (7) rúd fogadba kapaszkodik. Ezen keret alatt, mely eszíint a támla záró Szer­kezetét képezi, ia (8) keretből álló, lábbal működtetett emelő a (9) csapok körülfor­gathatóan van elrendezve; a keretnek egyik oldala a (6) záró keret rövid (12) karjának hatáskörében fekszik, míg a szemben fekvő kar, illetve keretrész a (10) lábitó gyanánt van kiképezve, mely a karosszék oldalán kinyúlik. A (8) keretnek a fogasrúd közelér ben lévő része a máslik részhez képest túl­súllyal bír és a fogazott rúd (11) csapjára támlaszkodik. ! Ha a (10) lábitót leszorítjuk, akkor ezál­tal a (6) záró keret a (7) rúd fogazásából kiemeltetik és a (3) támla önsúlya követ­keztében a pontvonalkázottan föltüntetett határhelyzetbe siilyed, mire- ezen helyzeté­ben rögzíttetik, minthogy a záró keret a (7) fogazott rúd legszélsőbb kivágásába csiappan. A lábitónak gyorsabb leszorítása, illetne azonnal való elbocsátása által azonr bian a záró keret foganként tovább kap­csolható, minek folytán lábnyomással a támla a határhelyzetek között lévő, tetsző­leges helyzetbe1 sülyeszthető. A támla kézzel bármely más helyzetbe visszaforgatható. , SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Berendezés ülőbútorok háttámlájának beállítására, azáltal jellemezve, hogy ;a

Next

/
Thumbnails
Contents