47824. lajstromszámú szabadalom • Kupakzár palackok számára

Megjelent 1910. évi január iio 31-éu. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI jBg HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 47824. szám. XVIII/d. OSZTÁLY. Kupakzár palackok számára. HEIDER CURT KERESKEDŐ CHARLOTTENEURGBAN. A bejelentés napja 1909 május hó 18-ika. Ismeretesek már palackzárak, melyek a palackfejet szorosan körülvevő és bevágá­sok által létesített nyelvekkel ellátott bá­dogtestből képeztetnek; a nyelvek segé­lyével a fémkupakot a palack nyitása céljából szét kell szakítani. Az eddig is­mert ilyen palackzárak ^úgy vannak be­rendezve, hogy a palackfej karimáját kö­rülvevő dudorodásszerű kupakrészt szét kell tépni, hogy a palack nyitható legyen. A fémnek a palackfej karimáján és szű­kített helyein lévő behajlásai ezen kupakok elszakításánál oly jelentékeny ellenállást tanúsítanak, hogy a kupak szétszakítására való nyelvalakú fogantyúk gyakran elsza­kadnak, ami az ilyen zár értékét igen káro­san befolyásolja. A jelen találmány lényegében abban áll, hogy a süvegalakú kupaknak a palackzáró nyílását elfödő része olyan alakú és hossza­ságú bevágásokkal bír, hogy az ezek által képezett nyúlványok leszakítása után az egész kupakfölület leszakíttatik úgy, hogy elegendő nagyságú kupakkivágás létesítése folytán a palack nyílása szabaddá tétetik és a palackfej külső fölületét karima mód­jára körülvevő gyűrűalakú kupakrész ma­rad vissza. A mellékelt rajzon a palackzár példakép vett foganatosítási alakja van föltüntetve és pedig az 1. ábrán oldalnézetben, a 2. ábrán függélyes metszetben; a 3. ábra az 1. ábra fölülnézete, míg a 4. ábra a zár távlati képe a kupaknyúl­ványok egyikének fölemelése után. A szokásos alakú (a) palackfejet ismert módon úgy zárjuk el, hogy a (b) kupak oldalkarimáját a palackfej rovatékába vagy hornyába fektetjük és a kupak külön tö­mítőkorongokat foglal be. A föltüntetett foganatosítási alaknál a (b) kupak a (d) fémlemezkét, az (e) papirko­rongot és]az (f) parafakorongot veszi körüli Ezen tömítőkorongok magukban véve nem képezik a jelen találmány tárgyát; a tö­mítőkorongokat a palack nyílásának sza­baddá tétele céljából el kell távolítani. A palack nyitásánál az eddig ismert zá­raknái az egész kupakot a palackfej külső fölületét körülvevő karimával együtt el kellett szakítani, ami a jelen találmány szerint nem szükséges. Itt a knpak egész fölülete, amint azt^a 3. ábra mutatja, több pL három (c) nyúlványra úgy van fölosztva, hogy ezen nyúlványok a kupak egész fölü­letét alkotják. Egyébiránt nem múlhatat­lanul szükséges, hogy nyúlványbevágások

Next

/
Thumbnails
Contents