47813. lajstromszámú szabadalom • Eljárás oly szilárd halmazállapotú tartós keverékeknek előállítására perborátokból és savakból, melyek vízzel hydrogénszuperoxidot fejlesztenek

Megjelent 1910. évi január hó 31-én. 47813. szám. IV/tyi. OSZTÁLY. Eljárás olyan szilárd halmazállapotú tartós keverékeknek előállítására perborátokból és savakból, melyek vízzel hydrogénszuperoxidot fejlesztenek. CHEMISCHE WERKE VORM. DR HEINRÍCH BYK CÉG CHARLOTTENBURGBAN. A bejelentés napja 1909 április hó 13-ika. Elsőbbsége 1908 április hó 14-ike. A hydrogénsuperoxid tudvalevőleg kor­látolt állandÓ8ágú vegyület. Ebből az okból kifolyólag továbbá a szilárd halmazállapot elérése céljából is kivánatosnak mutatko­zott oly tartós állandoságú szilárd anyagok előállítása, melyekből csak víz hozzáadására válik hydrogénsuperoxid szabaddá. Ha ezen föladatot úgy akarjuk megoldani, hogy szi­lárd perborátokat, pl. a technikailag fontos nátrium perborátot (Na Bo3-f4 raoL kris­tályvíz), szilárd savakkal poralakban keve­rünk, akkor azt látjuk, hogy ezen anyagok melyek külön-külön szilárd halmazállapotúak voltak, a keverés alkalmával gyorsan rész­ben folyékony halmazállapotúvá lesznek, amely alkalommal a hydrogénsuperoxidnak sóval telített koncentrált vizes oldata kelet­kezik. Azt tapasztaltuk, hogy ezen egymásra való hatást meg lehet akadályozni úgy, hogy a perborátot először teljesen vagy részben kristályvízétől megfosztjuk. Ha már most ezen teljesen vagy részben víztelení­tett perborátnak egy molekula súlynyi meny­nyiségét egy egyenérték súlynyi vagy esetleg több szilárd szerves vagy szervet­len savval vagy pedig savanyú sóval hoz­| zuk össze, akkor ezek bensőleg ÖsszedÖr­zsölhetők annélkül, hogy kölcsönösen egy­másra hatnának; úgy, hogy száraz port kapunk, mely tartós állandoságú annélkül, hogy az anyag szétfolyása vagy más vál­tozás bekövetkeznék. Sok esetben nem is szükséges, hogy a sav anyag kristályvízé­től meg legyen fosztva. Az új termékek tartóssága nem volt előrelátható, mert a kristályos nátriumperborát néhány pillanat alatt keresztül megy az említett átalakulá­son. Ha annyit veszünk a szilárd savból, hogy 1 molekula súlynyi perborátra 1 mole­kula egyenértékű szabad Bavanyag fölösleg jusson pl. x /2 molekula súlynyi borkősavat vagy 1 molekula súlynyi savanyú tarátot úgy a keveréknek vízzel való szétdörzsö­lésénél az alkalmazott savnak megfelelő sót és szabad hiperbórsavat kapunk, amely az­után bomlékonyságának megfelelően bór­savra és hydrogénsuperoxidra bomlik, me­lyek mindketten értékes komponensek. Ha egyidejűleg oly anyagok vannak jelen, me­lyek a további vegyibomlást elősegítik, vagy katalitikusan hatnak, úgy a hydrogénsuper­oxid helyett oxigént kapunk. Továbbá, ha olyan savakat és perborátot használunk,

Next

/
Thumbnails
Contents