47810. lajstromszámú szabadalom • Fűtőkályha

Megjelent 191Q. évi január hó 31-én. MAGY. KIR. SZABADALMI pff lg HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 47810. szám. ll/ti. OSZTÁLY­Ffitőkályha. LÁZÁR PÁL MŰEGYETEMI TANÁR BUDAPESTEN. Pótszabadalom a 35530. sz. szabadalomhoz. A bejelentés napja 1909 május hó 30-ika. A jelen találmány a 35530. számú sza­badalomban védett futőkályhánál alapul vett találmányi gondolat továbbfejlesztését célozza és egyrészt a keverő csőnek cél­szerűbb elrendezésére és kiképzésére, más­részt oly javításokra vonatkozik, melyek a kályhában képződő gázoknak a helyiségbe való visszacsapását minden irányban sike­resen meggátolják. A találmány lényege a mellékelt rajz alapján az alábbiakban van részletesen is­mertetve. Az 1. ábra a találmány szerinti kályhának függőleges hosszmetszete, míg a 2. ábra ugyanannak keresztmetszete az 1. ábra A—B vonala szerint, a 3. és 4. ábrák részletrajzok. A törzsszabadalomban védett fűtőkályhá­hoz hasonlóan a jelen találmánynál is, az (a) töltőtér a (b) fűtőtértől egy függőleges vagy rézsútos (k) fal által van elválasztva, mely a két tér között csupán közvetlenül a rostély fölött enged közlekedést, hogy ezáltal a töltőtérből csak azon arányban kerüljön tüzelőanyag a tüzelőtérbe, amilyen arányban az ezen utóbbi térben foglalt tüzelőanyag elég. A törzsszabadalomhoz hasonlóan itt is az égési levegő előmelegí­tése céljából egy az (1) kályhatestbe annak mellső oldalán belépő és a kályha belsejé­ben a töltőtér fölött elvonuló fuvókaszerű (e) légvezető csatorna és egy ezzel párhuza­mos (d) garat van alkalmazva, amely a töltő­térből fölszálló desztillációtermékeket a (c) csatornán beáramló előmelegített levegővel párhuzamos irányban tovavezeti, oly célból, hogy azok a (c) csatorna (m) betorkoló nyí­lásánál a betóduló levegősugárral találkozva ennen elvenereje által hatásosan tovaragad­tassanak és egyúttal az előmelegített levegő­vel bensőleg keveredjenek. A desztilláctó­termékek és a levegő keveréke — úgy mint a törzsszabadalomban is — az (e) keverőcsa­tornán végighaladva az (i) nyílásokon át jut a tűztérbe, ahol közvetlenül elég. A fölsoroltakkal szemben a jelen talál­mány szerinti újítások a következők: Az egyik fontos újítás abban áll, hogy a törzsszabadalomból ismert (e) keverőcsatorna nem az (1) kályhatest belsejében, hanem azon kívül van elrendezve. Ennek az a célja, hogy a tűztér szűkítését, mely a ke­verőcsatornának a kályhatesten belül való elrendezése által különben előáll, elkerüljük és a keverőcsatornának a túztérre való te­kintet nélkül oly bő keresztmetszetet ad­hassunk, amelyen a desztillációtermékek és az előmelegített levegő benső keverődése szempontjából kívánatos. Az (e) keverőcsatorna a kályhateettel

Next

/
Thumbnails
Contents