47777. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és kemence gázreakciók létesítésére

Megjelent, JL910. évi január hó 29-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 47777. szám. vil/i. OSZTÁLY. Eljárás és kemence gázreakciók létesítésére. DR DIEFFENBACH OTTO TANÁR ÉS D" MOLDENHAUER WILHELM MÉRNÖK DARMSTADTBAN. A bejelentés napja 1909 március hó 31-ike. Nitrogén és hidrogén keverékének két széncsúcsot áthidaló elektromos fényíven való átáramoltatásánál tudvalevőleg az em­lített gázok a fényívben elgőzösített szél­nél cyanhidrogénsavvá egyesülnek. Az ezen eljárásnak nagyban való alkalmsr zására irányuló kísérletnél az a hátrány mu­tatkozik, hogy a cyanhidrogénsav csak ak­kor keletkezik nagy mennyiségben, h:tag*­zok aránylag lassan haladnak át aí fényr íven, mert ezek a fényívnek gyors átjárá­sakor nem hevíttetnek föl eléggé. A meg­felelő hozadéknak elérése céljából tehát igen előnyös, ha a gázok a fényívbe való beáramlásuk előtt már nagy hőmérsékletre vannak előmelegítve. Ezt a találmány sze­rint a következőképen érjük el: Ha a megfelelő egyenáramú vagy válta­kozó áramú generátor segélyével előállí­tott fényívvel nem két szénrudat hidalunk át, hanem csak a fölső, függélyes elektró­dát alkotjuk egy szénrúdból, míg alsó elek­tróda gyanánt egy, szabálytalan kokszdara­bokból álló, többé-kevésbbé magas réteget használunk, akkor a kokszdaraboknak leg­fölső rétege a fényív hatása alatt igen nagy hőmérsékletre hevül föl és az alacso­nyabban fekvő rétegek is a hővezetés foly­tán és az áram átjárása ellenében föllépő saját, tetemes ellenállásuknál fogva is erős izzásba jutnak. Ha már most a hidrogén és nitrogén kev!erékét a fényívbe való bo­csátásuk előtt ezen erősen izzó kokszréte­gen áramoltatjuk át, akkor az itt igen nagy hőmérsékletre fog előmelegíttetni, minek folytán a keverék a fényív övébe való be­áramlásakor sokkal gyorsabban fogja a kí­vánt maximális hőmérsékletet eléírni, mint ezen előmelegítés nélkül. Azáltal továbbá, hogy szabálytalan alakú szenet használunk alsó elektródául, a fény­ívnek a folyamatra igen kedvező alakját érjük el. Két szénrúd között a fényív rendr szerint csak egy ponton csap át és helyét gyakran Változtatja, minek folytán nehéz a gázokat a fényíven egyáltalán átvezetni. Ha ellenben az alsó elektróda eléggé fölap­rított kokszdarabokból álló rétegből van al­kotva, akkor a fényív fölülről lefelé kú­posán bővülő alakot kap. Ezen fényív, alsó kúpfölületével az egész kokszréteget be^ sugározza, hacsak ezen réteg fölsaine nem túlnagy. Ennek következtében az alulról, a, koksz­darabok között fölszálló gáznak minden része kényszerül egy helyen a fényíven át-

Next

/
Thumbnails
Contents