47733. lajstromszámú szabadalom • Porfogó vagy légtisztítóberendezés tetszőleges porfajták számára

•vegjelent 1910. évi január hó 35-én, MAGY. gj| KIR. SZABADALMI Jg||g HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 47733. szám. VIII/k. OSZTÁLY. Porfogó vagy légtisztító berendezés tetszőleges porfajták számára. CMELIK ALOIS EMIL MAGÁNZÓ KÖNIGSTADTLBAN. A bejelentés napja 1909 január hó 12-ike. A jelen találmány tárgya oly porforgó vagy légtisztító berendezés, melynél a por­ral telt légáram légátbocsátó szövetből álló függélyes hengereken vezettetik át, ahol is a tisztított levegő nyomása folytán halad át a falazatokon. A mellékelt rajzban a találmány tárgyá­nak példaképpeni foganatosítási alakja van föltüntetve. Az 1. ábra függélyes harántmetszet a 2. áb­rán át. A 2. ábra függélyes hosszmetszet az 1. áb­rán át. A 3. ábra részleges metszet a 4. ábrának y—yl vonala szerint. A 4. ábra harántmetszet a 3. ábrának z—zl vonala szerint. Az 5. ábra részleges metszet a 3. ábrának (z2') (z3') vonala szerint. A 6. ábra az ablakredőnyöknek egy része, az emeltyűszerkezettel kapcsolatban. A 7. és 8. ábrák metszetek a durva piszok­nak leválasztására szolgáló elókamrán át. Az (A) elosztószekrény (3. ábra) a szű­rendő légtömegnek nagysága szerint (al', a2', a3') kamarára van osztva, melyek vagy egyenlő nagyok, vagy pedig fokozatosan csökken a harántmetszetük, a légtömegnek a szűrés folytán beálló csökkenésének meg­felelően. Az (A) elosztó szekrényhez a szűrő fölületet képező (Bl, B2, B3,) tömlők: csat­lakoznak, melyek tetszőleges harántmetsze­tűek és egy vagy több sorban vannak el­rendezve. Mindegyik tömlő légátbocsátó szö­vetből, az első körülbelül 20—40%-°s . 'd rákövetkező 50—70%-os átbocsátó szövetből van előállítva és hosszirányban a (g) szövet­fal által két részre van osztva, mely választó­fal az (A) elosztószekrény harántfalának meghosszabításában fekszik. Ezen (g) szö­vetfalak oly mélyen nyúlnak lefelé, hogy a légtömb a eső alsó végén a cső egyik feléből könnyen a másikba áramolhat. Két­két egymásmelleit álló csőnek fölső vége össze van egymással kötve. Tűzveszélyes pornak fölfogásánál megfelelő drótháló al­kalmazandó. A (g) választófalak alkalmazásának célja a következő: A (Bl, B2, B3,) stb. tömlőknek alsó, osz­tatlan részeiben a légáram 180°-nyi hirtelen irányváltozást szenved és ezen irányválto­zás oly térben folyik le, mely az irányvál­tozással szemben ellenállást nem fejt ki és mely a tisztított levegőt is a szabadba áramoltatja. A légáramnak sebesség-csökke­néssel járó irányváltoztatása folytán a le-

Next

/
Thumbnails
Contents