47729. lajstromszámú szabadalom • Csövek, lemezek, profilok, tartók fémdaradok és más szerkezeti részek

•vegjelent 1910. évi január hó 35-én, MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 47729. szám. V/e/l. OSZTÁLY. Csövek, lemezek, profilok, tartók, formadarabok és más szerkezeti részek. DR WAGNER RUDOLF MÉRNÖK STETTINBEN ÉS EDLER VON RADINGER CARL MÉRNÖK WELLINGDORFBAN. A bejelentés napja 1909 április hó 10-ike. Jelen találmány szerkezeti részekre, mint pl. csövekre, sík és meghajlított lemezekre, hengerlési profilokra, formadarabokra stb. vonatkozik, oly célokra való alkalmazás esetén, melynél nemcsak az anyag szilárd­ságára kell tekintettel lenni, hanem a súly is nagy szerepet játszik, tehát különösen léghajóépítésnél, hajó-, töleg torpedóépi­tésnél, automobil- és kerékpárszerkezetek­nél, valamint sok mindenféle műszaki célra is, melyeknél a jelenleg használatban levő szerkezeti részek vegyi vagy elektromos behatások által nedvesség, savak, tenger vize stb. behatásának vannak kitéve és en­nek folytán nem felelnek meg. Az előbb említett alakoknak, mint csövek­nek, lemezeknek, hengerlési profiloknak stb. jelen találmány értelmében való el­készítésére papírt vagy szöveteket vagy ezen anyagok kombinációját (pl. tengeren­túli hártyapapírt, molnárgazet, nyersselyem és vászonszöveteket, papírolint, bélhártyát, szőrszöveteket stb.) fémbetétek (pl. acél vagy fémsodronyok fölhasználásával alkal­mazunk. E mellett azonban az elkészítés, illetve a göngyölítés vagy Összerakás ma­gas nyomás mellett (hengerlési vagy sajto­lási eljárás) és az anyag megválasztása a különböző rétegek számára, épúgy a kötő­anyag megválasztása is lényeges, amely által a csövek, lemezek stb. a különleges igénybevételi viszonyoknak megfelelően, amilyenek a belső vagy külső nyomás, hú­zás vagy összenyomás, illetve hajlítás hossz­irányban csöveknél vagy húzás, nyomás és hajlítás lemezeknél, profiloknál és forma­daraboknál alkalmazkodhatnak; ilykép az anyag a súlymegtakarításra való tekintettel a lehető legjobb módon van kihasználva. A bevezetésben említett anyagalakok kü­lönböző igénybevételi módjainak megfele­lően az elkészítés módja is különböző. Csövek az előbb említett anyagból alkal­mas kötő- és töltőanyagok (utóbbiak főleg a hurkok számára szövetek alkalmazása ese­tén) és simító hengerek között való egyidejű sajtolás mellett spiralszerüen göngyölítíet­nek és pedig oly módon, hogy az egymásra következő rétegek átmérőirányban egymást keresztezik, párhuzamosan fekszenek vagy különböző emelkedési szöggel göngyölíttet­nek, mi mellett az egyes göngyölítések emelkedése úgy van méretezve, hogy a te­kercselések vagy egymást még átfedik vagy szorosan egymás mellett fekszenek vagy egymástól távol vannak. Oly csöveknél.

Next

/
Thumbnails
Contents