47671. lajstromszámú szabadalom • Berendezés varrógépek mozgó részeinek szilárdan álló részekhez való ütődése által előidézett zörej csökkentésére

Megjelent 19ÍO. évi jaiiuár lió 22-én. MAGY. KIR. SZABADALMI IBb HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 47671. szám. l/g. OSZTÁLY. Berendezés varrógépek mozgó részeinek szilárdan álló részekhez való ütődése által előidézett zörej csökkentésére. KOMÁREK JÓZSEF GYÁROS WIENBEN. A bejelentés napja 1909 február hó 18-ika. A mozgásba lévő varrógéprészeknek más szilárdan álló részekhez való ütődése kel­lemetlen zörejt okoz. így pl. hurokfogó varrógépeknél a csévetok folyton a tartó­gyűrűje falához ütődik, ami kellemetlen hangos csörgést jdéz elő. Ugyanaz a jelen­ség mutatkozik a varrófonal csévéjét a hurokfonómélyedésben fogva tartó cséve­toknál is, amely a cséve forgása alkalmá­val minduntalan a csévetokot forgásban gátló csévetoktartónak ütődik. A jelen találmány szerint [ezen zörejt oly módon csökkentjük, hogy a szilárdan álló részeket, amelyekhez a mozgórészek ütődnek, pl. a varrófonal cséve rögzítésére szolgáló gyűrűt, vékony bádoggal borítjuk, mely olymódon van az előbbihez erősítve, hogy a bádog és a szilárdan álló rész fala között vékony levegőréteg marad, mely a hangot tompítja. A mellékelt rajzon a találmány szerinti berendezés két példaképeni kiviteli alakban van föltüntetve. Az 1. ábra a varrófonalesévének a hurok­fogómélyedésben való rögzítésére szolgáló gyűrűnek és a hurokfogónak elölnézete, a 2. ábra annak részleges metszete. A 2a ábra a tartógyűrű alakjának megfele­lően kiképezett hangtompítólemezt ábrázol. A 3. ábra fonal csévetok egy másik kivi­teli alakját tünteti föl a varrófonal csévé­nek a burokfogómélyedésben való fogva­tartására szolgáló csévetartóval. Végül a 3a ábra egy a jelen kiviteli alaknál a hangtompítómélyedéshez szükséges lemezt ábrázol. Amint az 1. és 2. ábrából látható, az (a) gyűrű, (u. n. pápaszem), mely a (b) cséve­tokot tartalmazza, belső oldalán, ahova ugyanis a csévetartó ütődik, vékony (c) bádogköpennyel van borítva, amelyet az (a) gyűrű szélén túlnyúló (d) füllel erősítünk a gyűrűhöz. A (c) bádogköpeny nem fek­szik szorosan a gyűrűhöz, hanem a gyűrű és a bádogköpeny között vékony levegő­réteg van hagyva. A (b) csévetoknak a (c) bádogköpenyhez való ütődése alkalmával a különben föllépő csengő zörej tetemesen csökkentik. A 2a. ábrán látható és célsze­rűen egy vékony rugalmas acéllemezből készült (c) lemez a tartógyűrű alakjának teljesen megfelelően van kiképezve és a (d) fület le nem görbített állapotban tünteti föl A (b) csévetok ágyazásának a 3. ábrán föltüntetett kiviteli alakjánál a hurokfogó­mélyedésben elrendezett varrófonalcséve egy fölébe helyezett (f) gyűrűtök segélyé­vel van rögzítve és ilykép helyzetében biz-

Next

/
Thumbnails
Contents