47668. lajstromszámú szabadalom • Szorítósín rugóknak egymást keresztező fémhevedereken való megerősítésére

Megjelent 19ÍO. évi j aii uár li ó 22-én. MAGY. ffc^ KIR. SZABADALMI jj|||g HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 47668. szám. VHI/f. OSZTÁLY. Szorító sín rugóknak egymást keresztező fémhevedereken való megerősítésére. HEYL WILHELM OTTO EMIL KERESKEDŐ LEIPZIGBEN. A bejelentés napja 1909 április hó 13-ika. Jelen találmány | |-alakú keresztmet­szettel biró szorító sínekre vonatkozik, me­lyeknek végei alá vannak metszve, zárt végső menettel ellátott tekercsrugók egy­mást keresztező fémszalagokon való old­ható megerősítésére. A szorítósin a heve­derek keresztezési helyén rendeztetik el úgy, hogy az egyik heveder a szorító sín alsó hosszsínében van betolva, míg a másik derékszög alatt keresztező heveder a szo­rító sín középső részében lévő hasítéknyílá­son dugatik át. A zárt vég fölvételére szol­gáló fülek, melyek a betolt heveder fölött fekszenek, egymástól való távolságukban különböző méretű rúgók fölvételére állítha­tók be, ami teleszkopszerűen egymásba tol­ható kapocsrészek által eszközöltetik, melyek kasítéknyílásokkal vannak ellátva a másik heveder átdugása céljából; a nyílásokat a hevederek átdugásánál egymással födésbe kell hozni. A mellékelt rajzban az 1. ábrán a rúgómegerősítés egy fogana­tosítási példája távlati képben, a 2. ábrán a szorítósín egyedül, a 3. és 4. ábrákon két részből való beállít­ható szorító sín van föltüntetve. A keresztmetszetben | |-alakú (c) szorító sín két (g/ h') végén alá van metszve úgy hogy a (g, h) orrok alatt az (f) rúgó fogva­tartásához való füleket képezi. A középen a sín az (e) hasítéknyílással van ellátva. Az egymást keresztező lapos vagy kör­keresztmetszetű vasakból álló heveder oly­módon hozatik a (c) szorítósínnel és az (f) rugókkal kapcsolatba, hogy a (c) sín a keresztezési helyen alsó hosszhornyával az (a) sodrony fölé tolatik és a (b) kereszt­sodrony az egymást födő két (e) hasíték­nyiláson átdugatik. Ezután a spirálrúgó zárt tekercselése a (g') orr alá hozatik úgy, hogy saját feszültsége folytán a (g', h') orrok alatt levő (g, h) fülekben fogva tartatik. Hogy a szorító sínt különböző méretű matrácrúgók megerősítésére alkalmassá te­gyük, két (a, a') részből készítjük, melyek különböző belső átmérővel bírnak és telesz­kopszerűen vannak egymásba tolva (4. ábra). Ezen szorító sínrsszek mindegyike (e, e', e") hasítékokkal vannak ellátva a (b) kereszt­sodrony átdugásához. Ha a szorító sínt vala­mely rúgó számára bizonyos méretre kell beállítani, akkor az (a, a') részeket úgy toljuk egymásba, hogy a (g, h) fülek a rúgóméreteknek megfelelő távolságba van­nak egymástól és két-két (e, e' e") nyílás egymást födi, hogy a keresztsodronyt át lehessen vezetni. A szorító részeket emel-

Next

/
Thumbnails
Contents