47649. lajstromszámú szabadalom • Javítás üvegtetőkön

Megjelent 1910. évi január hó 22-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 47649. szám. VIII/d. OSZTÁLY. Javítás üvegtetőkön. WESSELS FRANZ KERESKEDŐ DÜSSELDORFBAN. A bejelentésének napja 1909 március hó 15-ike. A találmány tárgya javítás üvegtetőkön. Lényege az, hogy a tetőléceknek az eddi­ginél előnyösebb alakot adunk és hogy az üvegtáblák megerősítése rendkívül biztos módon történik. A csatolt rajzon a találmány tárgyának egy példaképeni foganatosítása van föltün­tetve. Az 1. ábra egy tetőléc keresztmetszetét mu­tatja a ráhelyezett és megerősített üveg­táblákkal együtt, a 2. ábra ugyanazt tünteti föl más meg­erősítési mód mellett, a 3. ábra pedig egy alaprajzot ábrázol. A tetőlécek U-keresztmetszetű hengerelt (a) vassínekből állanak, melyeknek gerincei fölül (b) hosszlécekkel vannak ellátva. A lécek ki- és befelé a gerincekből előállnak és fölül két (c) és (d) hosszcsatornával bír­nak. A belső (c) csatornák (f) tömítőzsinó­rok fölvételére szolgálnak, amelyekre a tu­lajdonképeni tetőt képező (g) üvegtáblákat helyezzük. Az üvegtáblák rögzítésére (h) csavarok alkalmaztatnak, melyeknek (1) fejrészei a (b) lécek rézsútos belső fölületeire támasz­kodnak. A rugalmas anyagból készült ken­gyelszerű (k) szalagok a (h) csavarok (i) fejeit a (b) léc ezen rézsútos belső fölüle­teihez szorítva tartják és pedig olykép, hogy lábrészükkel a (g) üvegtáblákhoz, tetőrészükkel pedig a (h) csavarok (1) csavar­anyáihoz támaszkodnak. A szalagok talp­része tehát az üvegtáblákat szorosan az (f) alátétekre nyomja és ilykép rögzíti. Minthogy a tetőlécek falai sehol sincse­nek áttörve vagy átfúrva, nedvességnek a födött helyiségbe való bejutása meg van gátolva. Ezt annyival is inkább elérjük, mivel az izzadtságvíz, amely hideg időjárás alkalmával az üvegtáblák belső fölületein lecsapódik, nem csöpöghet a födött helyi­ségbe, hanem a (d) csatornákban össze­gyülemlik és onnan elvezethető. Az 1. ábrán rajzolt foganatosításnál eset­leg az a hátrány léphet föl, hogy a ken­gyelszerű (k) szalag rugalmasságának csök­kenése alkalmával a (h) csavar elveszti tá­masztékát és így lecsúszó hótemegek, to­vábbá rázkódtatások vagy más efélék ha­tása alatt a lejtős üvegtáblákon lassanként alácsúszik úgy, hogy az üvegtáblák fölső részeiken, esetleg egész hosszukban meg­fosztatnak rögzítőszerkezetüktől és erősebb szél által könnyen kiemelhetők ágyazásuk­ból és lesodorhatók. Ezen jelenségek a 2. ábrán rajzolt el­rendezésnél nem mutatkoznak. Itt a (hl)

Next

/
Thumbnails
Contents