47638. lajstromszámú szabadalom • Eljárás egyoldalúan márványozott papírnak a papírkészítőgépen való előállítására

Megjelent 1910. évi január hó 15-én. MAGY. gJW KIR. SZABADALMI jfiff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 47688. szám. XIII/a. OSZTÁLY. Eljárás egyoldalúan márványozott papírnak a papirkészítőgépen való előállítására. FRANZ KUNO VEGYÉSZ M/M HÖCHSTBEN. Pótszabadalom a 36036. sz. törzsszabadalomhoz. A bejelentés napja 1909 március hó Il ike. A 36036. számú magyar szabadalom által ismeretessé vált márványozott papirosnak egy előállítási módja szerint a márvány -szem hatást a papirkészítőgép szitáján fekvő nem sima papírcsík kiemelkedéseinek fes­tékelése által érjük el. Ez csúszó nemezek, szövetek vagy általában festéket fölvevő és leadó anyagok segélyével történik. Ily mó­don állandóan csak a papírszalag egyen­lőtlen folületéből folyó színhatásokat lehe­tett elérni, minek kövekteztében az előál­lított papir teljesen egyenlő színű. Az eljá­rást ezért akként módosították, hogy min­tázott hengerek segélyével mintázókat pré­seltek a papírcsíkra, mire a kiemelkedéseket festékelték és ily módon tetszés szerinti márványos papirost állítottak elő. Azt találtam mármost, hogy reliefszerűen ható, tetszőlegesen márványozott papir egy­szerűbben és sokkal olcsóbban akként állít­ható elő, hogy más egyszerűbb segédeszkö­zöket alkalmazok a papírcsík egyenlőtlen­ségeinek előállítására, amennyiben pld. szö­veteket, nemezeket, keféket, szitahengereket vagy más hasonló tárgyakat csúsztatok, vagy forgatok végig a papírcsíkon, vagy pedig, hogy szögekkel, vagy hasonló tárgyakkal megkarcolom, vagy levegőnek ráfuvása által egyenlőtlenségeket idézek elő annak fölü­letén. Ha az ekként előkészített papírcsíknak kiemelkedéseit a törzsszabadalomban ismer­tetett módon nemezek, szövetek segélyével festékeljük, reliefszerűen ható sajátos szín­hatások állanak elő. Az új eljárás, elte­kintve egyszerűségétől és olcsóságától az eszközök megfelelő megválasztása mellett lehetővé teszi teljesen szabálytalan, válto­zatos mintáknak előállítását. SZABADALMI IGÉNY. A 36036. számú törzsszabadalomban védett eljárásnak egy változata, mely abban áll, hogy csúszó nemezek, szövetek, kefék, vagy hasonló tárgyak, vagy pedig a papírcsíkra fúvatott nyomólevegő segé­lyével egyenlőtlenségeket idézünk elő a szitán lévő papírcsík fölületén. 7JUXM HESZVÉNV IARAAAÁC. MVOMDJU* BUDAMfTC*

Next

/
Thumbnails
Contents