47587. lajstromszámú szabadalom • Excentrikusan ágyazott hajtó fogaskerék emelőhevederek számára

Megjelent 1910. évi január lió 15á-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI WB HIVATAL SZABADALMILEIRAS 47587. szám. v/f. OSZTÁLY. Excentrikusan ágyazott hajtó fogaskerék emelő hevederek számára. PÖHM SIMON ÉS TÁRSA ÖZV. PÖHM GYÖRGYNÉ CÉG MECZENZÉFEN. A bejelentés napja 1909 április hó 5-ike. Az emelőhevedereknél a terhet tudva- I levőleg egy fogazott rúd tartja, mely moz­gását lassító fogaskerék áttétel útján egy kéziforgattyútól nyeri. Minthogy az ilyen kézi emelőhevedereknél a teher állandóan visszahat a hajtóerőre, az emelés nagyon fárasztó és így nagyobb teher emelésénél gyakori pihenést követel. Jelen találmánynál a kéziforgattyú nem hat közvetlen a fogasrudat mozgató átté­telre, hanem egy belső fogazású fogas- ' kerékpár útján, ahol a belső fogaskerék excentrikusan van ágyazva, minek folytán a két fogaskerékpár egymásba kapcsoló­dása és így az erőátvitel is periodikusan történik. A mellékelt rajzon jelen találmány egy példakénti kivitele van föltüntetve. Az 1. ábra a hajtómű keresztmetszetét a 2. ábra pedig a homloknézetét, részben metszve, tünteti föl. Az (a) hajtótengelyre van fölékelve a (b) belső fogazású fogaskerék, melybe a (c) fogaskerék kapcsolódik. Ez utóbbi a moz­gását az (a) tengelyen szabadon futó és (e) forgattyú által hajtott (d) excentertől nyeri, amelynek egy nyúlványán van az (e) for­gattyú megerősítve. A (c) fogaskerék alsó I részén van a vele egy darabból álló vagy külön fölerősíthető (f) kar, mely a (g) víz­szintes kar útján a (h) fix csap körül ki­lengéseket végezhet. A (b) fogaskerékre a szokásos módon az (i) zárókerék van fölerő­sítve, melybe a (k) kilincs kapaszkodik, melynek a zárókerék fogaiból való kiugrá­sát az (1) csap akadályozza meg. Az (i) zárókerékre az (m) alátétkorong közvetíté­sével az (n) tányérrúgót az (o) kettős ' csavaranya segítségével fékezés céljából rászorítjuk. Az egész szerkezet a heveder (p) falára van erősítve. A szerkezet működési módja a követ­kező : Az (e) forgattyú és vele együtt a (d) excenter forgatásakor a (c) fogaskerék az (a) tengely körül excentrikus kilengéseket végez és így az excentricitás nagyságának megfelelően időnként egy vagy több foggal kapcsolódik a (b) fogaskerékbe és azt el­forgatja. A visszahatás következtében a (b) fogaskerék igyekszik-a (c) fogaskereke­ket visszatolni és az excenteren elcsúsz­tatni, amit azonban a (h) fix pont körül kilengő (g-h) rúdazat megakadályoz. Mint­hogy ily módon a (c) fogaskeréknek állan­dóan csak egy bizonyos fogai kapcsolód-

Next

/
Thumbnails
Contents