47579. lajstromszámú szabadalom • Túlfeszültségek levezetésére szolgáló elektromos szelep

Megjelent 1910. évi január lió 15á-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 47579. s^ám VI1/8- OSZTÁLY­Túlfeszültségek levezetésére szolgáló elektromos szelep. GILES GYÖRGY MÉRNÖK FREIBURGBAN. Pótszabadalom a 43526. sz. törzsszabadalomhoz. A bejelentés napja 1908 junius hó 8-ika. A jelen találmány tárgya a törzsszabada­lomban védett, túlfeszültségek levezetésére szolgáló elektromos szelep további kiképzése. A mellékelt rajzon ezen javított szelep az 1. ábrán egy példaképem kiviteli alakjá­ban, részben metszetben látható, míg a 2: ábra ugyanezen kiviteli alak vázlatos ábrázolása működési módjának föltünteté­sére, végül a 3. ábra több ilyeü, párhuzamosan kap­csolt szelep vázlatos képe. A rajzon látható szelep két (el) és (e2) elektródával bír, melyek közt beállítható szikra-út képződik. Az (e2) elektróda elek­tromos kapcsolatban áll a csőalakú nagy (R) ellenállás egyik végével, mely ellenál­lás értéke pl. 5—10.000 Ohm lehet. Az éles szélű (e3, e4) fémtárcsák egy sor elektródát alkotnak, melyek közt szikra-utak vannak létesítve. E tárcsák (r) szigetelőgyűrűk és egy (tl) szigetelőcső közbeiktatásával közös (t) fémrúdon vannak elrendezve és így mindegyik kis kondenzátor egyik armatúrá­ját alkotja, melynek másik armatúráját a (t) fémrúd képezi. Az elektródasor első (e3) elektródája az (R) ellenállással elektromosan össze van kötve, míg a sor utolsó elektró­dája a (t) rúddal áll érintkezésben. Ha a készülék a 2. ábrán látható módon az (1) vezeték és a föld közé van iktatva, az (el) elektróda az (1) vezeték potentiáljára van töltve, míg az (e2) elektróda, valamint az (e3, e4 . . . .) elektródák sora a kis konden­zátorok közvetítésével a föld potentiálján tartatik. Az (el) és (e2) elektródák közt lévő szikra-út úgy van szabályozva hogy mihelyt a vezeték feszültsége eléri azon értéket, melynél a levezetést kívánjuk, ezen elek­tródák közt szikra keletkezik. Ha föltesszük, hogy ez érték pl. 10.000 Volt és hogy ezt elértük, a 10.000 Volt potentiálra töltött (el) elektróda és a 0 Volt potentiálon álló (e2) elektróda közt szikra ugrik át. Az ekkor keletkező áram, mely a kondenzátorokon keresztülfolyni kénytelen, igen gyönge és a feszültség csökkenés az (el) és (e2) elek­tródák közt körülbelül 500 Volt lesz. E gyönge árammal a feszültségcsökkenés az (R) ellenállásban szintén gyönge lesz és az (e3) elektróda potentiálja, megközelítőleg 10,000—500 = 9,500 Volt. Az (e4) tárcsa feszültsége eközben állan­dóan 0 Volton tartatik úgy, hogy az (e3) és (e4) tárcsák közt szikra fog képződni és az (e4) tárcsa 9500—500 = 9000 Volt potentiál vesz föl. Analóg módon szikrák képződnek az (e4) és (e5) és a többi elek­tródák közt is, még pedig két-két egymás-

Next

/
Thumbnails
Contents