47555. lajstromszámú szabadalom • Kiürítőszerkezet vasúti teherkocsikhoz

- 2 -kereszttartók által merevített két (m) hossz­tartóból, melyek között a vég- és köz­benső hengerekre ágyazott (n) szállítószalag fut. E szalagot a hossztartók végén ágya­zott elektromos üzemű (o) dob hajtja. A dobogón a szállítóoldalon lévő tartók között (p) terelő (csúsztató) lemezek vannak el­rendezve, melyek megakadályozzák, hogy az ömlő árú a szalag mellé hulljon. A szál­lítószerkezet legvégén egy vízszintes ten­gely körül forgatható (q) tölcsér van alkal­mazva, mely lehetővé teszi a kirakandó árúnak nagyobb területre való szétosz­tását. Az állványok fölső részei mindkét olda­lon egy-egy (r) tartókart hordanak. A szál­lítószalag oldalán lévő (r) tartókar a szalag­tartó emelésére és sűlyesztésére szolgáló szerkezetet, valamint a tölcsér mozgatását végző mekanizmust viseli, mely egy vitla által működtethető. A szalagtartó vagy csak az egyik végén, vagy pedig mindkét végén egyidejűleg emelhető és sülyeszt­hető egy villa által. Az említett tartókaron az állványtartó mellett egy (s) kezelőkosár van elrendezve, melyben egyúttal az elek­tromos hajtóműveket működtető készülé­kek is helyet találnak. A másik oldalon lévő (t) tartókaron egy (u) ellensúly van alkalmazva. Ez egy dinamógép hajtására szolgáló (v) benzinmotorral, valamint az ezen oldal állványai között fekvő és a dinamó­hoz szükséges kiegyenlítő elemekkel egye­temben a szállítószerkezet kiálló részeivel és részben a szállítószalagon lévő anyaggal egyensúlyt tart. Az összes mozgató és emelő célra szol­gáló elektromos gépeket a kiegyenlítő ele­mek útján az említett dinamógép látja el árammal. Az állványnak belső határvonala megfelel az illető nyomtávolságra előírt teherkocsik határvonalának. A haránttartók áthajtása esetén az állványmagasság a pálya normál­szelvényének határán belül marad és a szállítótartókkal, valamint tartókarokkal együtt az állványnak 90°-kal való elforga­tása után tetszés szerint eltolható és szál­lítható SZABADALMI IGÉNY. 1. Kiürítőszerkezet vasúti teherkocsikhoz, jellemezve a vasúti vágányon továbbít­ható és a teherkocsik számára mindkét végén lejtős följáróval ellátott dobogó által, mely a kiürítendő árú szállítására szolgáló berendezést és az ezen berende­zés hajtására, beállítására és elfordítá­sára szolgáló gépeket és készülékeket hordja, mimellett az egész berendezés a mindenkori nyomtávolságra előírt normálszelvény határvonalain belül marad. (2 rajzlap melléklettel.) Pallas részvénytársaság nyomdája Budapesten.

Next

/
Thumbnails
Contents