47555. lajstromszámú szabadalom • Kiürítőszerkezet vasúti teherkocsikhoz

Megjelent 1910. évi január lió 4-én, MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 47555. szám. V/f. OSZTÁLY. Kiürítőszerkezet vasúti teherkocsikhoz. NESSELSDORFER WAGENBAU-FABRIKS-GESELLSCHAFT (VORMALS K. K. PRIV. WAGENFABRIK SCHUSTALA & C°) CÉG WIENBEN. A bejelentés napja 1909 március hó 19-ike. Jelen találmány tárgya teherkocsinak a vasúti vonal tetszésszerinti helyén való gyors kiürítésére szolgáló berendezés, ille­tőleg szerkezet, mely különösen csomagolat­lan szemes árúnak, pl. szénnek, kavicsnak homoknak, gabonának és hasonlónak kiraká­sára alkalmas. Jelen szerkezet vasúti vágá­nyon mozgó és két végén a teherkocsik számára való följáróval ellátott dobogóból áll, mely a kiürítendő árú továbbítására szolgáló berendezést, valamint ennek hajtá­sára, megállítására és elforgatására szol­gáló gépeket és készülékeket hordja, mi­mellett az egész berendezés a mindenkori nyomtávolsággal bíró kocsiknak megfelelő és előírt rakodószelvény határvonalain belül foglal helyet. A mellékelt rajzokon a találmány sze­rinti szerkezet foganatosítási alakja látható vázlatos ábrázolásban, nevezetesen az 1. és 2. ábrán a dobogó és följáró hom­lok- és alaprajzban, a 3. és 4. ábrán a szállítókészülék oldal- és alaprajzban. A dobogó tartóváza négy teljes falú, egymás között kellően merevített (a) hossz­tartóból áll, melyek két kéttengelyű (b és c) forgó alvázon nyugosznak. Az egyik forgó alvázon a dobogó eltolására szolgáló elek­tromos hajtómű foglal helyet, míg a má sikon egy hasonló hajtómű a lánchajtás számára, melynek segélyével a kocsinak a dobogóra való fölhúzása, illetőleg erről való lebocsátása eszközölhető. A dobogó két vé­géhez egy-egy lejtős följáró csatlakozik, melyek két-két (e) szekrénytartóból állanak. E szekrénytartók egyrészt függőleges (f) csuklókban a dobogó (g) mellén, másrészt a vágányon futó görgőkön nyernek támasz­tékot. A két szekrénytartó egymással a -(h) kötőtartó révén csuklós összeköttetésben áll, hogy a följáró a vágánykanyarulatokba beállhasson. A dobogón és a két följárón a pálya nyomtávolságával egyező vágány van el­rendezve, melyre a kiürítendő kocsi fölfut. A dobogó középső részén függőleges ten­gely körül forgatható (i) lap ül, mellyel két (k) állvány van szilárdan összekötve. Ez utóbbiak két tartóból és egy szükség esetén áthajtható (I) haránttartóból álla­nak. Az állványok alsó részén a tartók között egyik oldalon a szállítószerkezet (3. és 4. ábra) van beépítve, mely függőleges irány­ban emelhető. Áll pedig ez a szerkezet

Next

/
Thumbnails
Contents