47526. lajstromszámú szabadalom • Postazsák

Megjelent 1909. évi december hó 39-én. MAGY. gli KIR. SZABADALMI jfin HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 47526. szám. XVÍlI/d. OSZTÁLY. Postazsák. MOLNÁR JANKA MAGÁNZÓNÓ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1909 junius hó 16-ika. Jelen találmány a kereskedelemben mint | iparcikk forgalomba hozható zsákra vonatr kozák, mely postacsomagok készítésére al­kalmas. A rajzon a találmány szerinti postazsák két kivitelben van föltüntetve. Az 1. ábra az egyik kivitel elölnézete, ía j 2. ábra fölülnézete, a I 3. ábra :a másik kivitelt mutatja elölné­zetben. A postazsák egy tetszés szerinti alakú, legcélszerűbben téglaalakú, minden oldalról' zárt zsákból áll, mely durva vászonból vagy hasonlóból varrás által állítható elő. A (zsák j egyik oldalán egy csaknem a zsák egész | szélességén végigterjedő (a) hasíték van 1 kiképezve, mely a csomagolandó tárgy be- ; helyezésére szolgál. Az (a) hasíték mindkét j oldalán (b) lyukak vannak kiképezve, me j lyeken (c) zsinórok oly módon vannak át- ] fűzve, hogy a zsinórok végei egy helyen 1 összefutnak, ahol azok egy pecsét segélyé^ | vei biztosíthatók. Az (a) hasíték alá a zsák i belsejében egy födőlapot lehet fölvarrni | hogy a becsomagolt tárgy eltakartassék, ! illetve a hasítékon át nehezebben hozzár­férhető legyen. A 3. ábra szerinti kivitel az (előbbitől csak abban tér el, hogy a hasíték ás annak f űző­zsinórzata egy (d) födőlappal le van födve, mely (e)-nél a zsákhoz van varr va és a többi oldalain (f) zsinórral, mely a zsák és a (d) födőlap megfelelő fülecsein átfűzhető, a zsákhoz erősíthető. Az (f) zsinór a lezárás után a (c) zsinórokkal együtt lepecsétel­hető. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Postazsák postacsomagok készítéséhez* jellemezve egy vászonból vagy hasonló­ból készült, minden oldalról zárt zsák ál­tal, mely egy (a) hasítékkal bír, melynek mindkét oldalán (c) fűzőzsinórok befű­zése céljából (b) lyukak vannak kikéj­pezve. 2. Az 1. igénypontban jellemzett postazsák kiviteli alakja, jellemezve azáltal, hogy a hasíték fölött egy (d) födőlap van meg­erősítve, melynek szabad szélei (f) zsi­nórral a zsákhoz kapcsolhatók. (1 rajzlap melléklettel.) >*AU A8 RÉSZVÉNY TÁR6ASÁ0 NYOMDÁJA "Tí-

Next

/
Thumbnails
Contents