47510. lajstromszámú szabadalom • Eljárás hangtompító födémeknek teljesen száraz úton való előállítására

Megjelent 1909. évi december hó 29-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 47510. szám. VIII/d. OSZTÁLY. Eljárás hangtompító födémeknek teljesen száraz úton való előállítására. HENGERER KÁROLY ÉPÍTÉSZETI TANÁCSOS, MŰÉPÍTÉSZ STUTTGARTBAN. A bejelentés napja 1909 március hó 29-ike. Jelen találmány eljárásra vonatkozik, mely hangtompító ^^"Un^knek teljesen száraz úton való előállít szolgál. A födém fölső részének előállítása közönséges módon történik, míg ellenben alsó részének előál­lítását a következő módon végezzük: A tartógerendákon oldalt közvetlenül a tartógerendák alatt fekvő, műfából vagy mesterséges kőmasszából, például gipsz­ből vagy hasonlóból, Sorel-féle cementből, cementből vagy hasonlóból készült desz­kákat függesztünk föl és e célra a mester­séges deszkába drót vagy más szövetet ágyazunk akképeii, hogy az utóbbiak a föl­függesztés céljára a két hosszoldal közelé­ben kissé kiállnak. A mesterséges deszkák ezen kiálló részeit a tartógerendákhoz szö­geljük, mimellett a deszka fölül falécekhez fekszik, melyek teljesen sima födém elő­állítása céljából alul a tartógerendák két oldalán lefelé kiállnak és akképen vannak megerősítve, hogy az összes lécek alsó fölü­lete egy vízszintes síkban fekszik. Az ezeket a faléceket körülvevő és elől a lartógeren­dákra erősített drót vagy más szövetek ezután gipszbe, cementbe vagy más kötő­anyagba ágyaztatnak, mely egészen a mes­terséges deszkáig lenyúlik; a szövet rend­kívül erősen tapad az ágyazóanyaghoz. Minthogy az utóbbit az a két faléc tartja, amelyre fölfekszik, ennélfogva a tartógeren­dák alatt függő födémrész rendkívül szilár­dan van fogvatartva. A tartógerendák alatt ilymódon fogvatartott mesterséges deszkák illetve födémrészek két hosszoldalukon hor­nyokkal bírnak, melyekbe a tartógerendák között fekvő töltőfödémrészeket helyez­zük és pedig akképen, hogy az utóbbiak alul egy színben, vagy valamivel magasabban fekszenek, miáltal profilált vagy szekré­nyes födémeket kapunk. E födémrészek helyett a közbeágyazást lényegesen maga­sabbra is fektethetjük, miáltal látható fa­gerendás födémutánzatokat kapunk, melyek azzal az előnnyel bírnak, hogy nem zsugo­rodnak, repedeznek és soukal olcsóbban készíthetők, minta fagerendás födémek. A rajz 1. ábráján egy mesterséges (a) deszka, illetve födémrész van föltüntetve, mely két hosszoldalán kiálló (c) drót vagy más szövettel és (b) hornyokkal van ellátva. A 2. ábra egy síkfödémet mutat, melynél a (c) szövet (e) szögek segélyével az (f) tartógerendára van erősítve. Az (a) födém­részek fölső oldala (h) lécekhez fekszik, melyek a tartógerendák oldalán vannak

Next

/
Thumbnails
Contents