47482. lajstromszámú szabadalom • Időzítőgyújtó

Megjelent 1909. évi december hó 27-én. MAGY. KIR. szabadalmi •bff hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 47482. szára. XIX/C. OSZTÁLY. Időző gyújtó. hillmer theo mérnök bukarestben. A bejelentés napja 1909 március hó 24-ike. A jelenleg használatos időző gyújtók, melyek a lövedékek csúcsán vannak elren­dezve, hátrányokkal bírnak, melyek közül a legnagyobb az, hogy ellenfél a reá irá­nyított lövedékek gyújtóin a lőtávolságot leolvashatja és ily módon pontosan meg­határozhatja azon ellenséges üteg távolsá­gát, melytől az illető lövedék kilő vetett-További hátránya az, hogy a gyújtók a lö­vedékek csúcsán vannak elrendezve, minek folytán a lövedék ballisztikus előnyei csök­kennek. Ezen hátrányokat a jelen találmány tárgyát képező időző gyújtók segélyével küszöböljük ki. A gyűrű, melybe a gyújtóelegy be van szorítva és melynek beállítása által a löve­déknek a löveg elhagyása után bekövet­kező robbanási időpontja szabályozható, úgy van szerkesztve, mint a szokásos időző gyújtóknál, csakhogy ezen gyűrű a löve­déknek nem csúcsán, hanem köpenyfölüle­tén van elrendezve. A lövedék robbanási időpontjának beállítására való jegy ezen gyűrűn van elrendezve, míg a gyűrűnek a mindenkor megkívánt gyújtási hosszra való beállításának beosztása a lövedék töltény­hüvelyén van elrendezve; lehet azonban a jegy a töltényhüvelyen, a beosztás gyújtó­gyűrűn is elrendezve. Ezen gyújtónál a gyújtógyűrűben lévő gyuladó lőporelegyet a lőportöltés robba­nása alkalmával előálló láng gyújtja meg. Ha a lövedék szétpattant, akkor eltűnik minden jel, melyből következtetni lehetne arra, hogy mely időre vagy távolságra volt a lövedék gyújtója beállítva. ^ A mellékelt rajzon a jelen találmány tárgya két példakép vett. foganatosítási alakjában van föltüntetve, még pedig az 1. ábrán a lövedék nézete, részben met­szetben, a 2. ábrán metszet a nagyobb léptékben föltüntetett lövedék alsó részén át, a 3. ábrán metszet a 2. ábra A—B vonala szerint, a 4. ábrán egy második foganatosítási alak­nak a 2. ábráéhoz hasonló rajza és az 5. ábrán ugyanennek elülnézete. A lövedék áll az (1) lövedéktestből, mely (2) lövedékcsúccsal való összekötte­tés céljából csavarmenettel és a (3) fém­töltényhüvellyel van ellátva, mely hüvely­nek körben haladó (4) hornya a lövedéknek a hüvelybe való bedugását határolja. A lö­vedék belseje az (5) válaszfal segélyével két (6, 7) szakaszra van fölosztva, melyek közül az első a golyótöltés, másik a robbanó­töltés fölvételére szolgál. A válaszfalban a

Next

/
Thumbnails
Contents