47460. lajstromszámú szabadalom • Vízálló portlandcement és eljárás annak előállítására

Meg-jelent 1909. évi december lió 31-én. MAGY, KIR. szabadalmi jhff hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 47460. szám. XVJI/d. OSZTÁLY­Tízálló portlandcement és eljárás annak előállítására. meramec portland cement & materi a l c° cég phoenixben. A. bejelentés napja 1909 április hó 20-ika. Jelen találmány tárgya vízálló portland- | cement, mely habarcsba vagy betonba ke­verve ezen anyagokat teljesen vízáthatla­nokká teszi. A találmány továbbá ezen ce­ment előállítására való eljárásra is vonat­kozik. Portlandcementből készült habarcs vagy beton vízáthatianná tél elére ismeretessé vál­tak már eljárások, ezek azonban a gyakor­latban kielégítő eredményt nem adtak, mert eltekintve attól, hogy az anyag teljesen vízállóvá nem vált, ezen eljárások azon gya­korlati hátránnyal bírtakl hogy a keveréket vízáthatianná tevő anyagokat a cement­ből, vízből, homokból stb. álló keverékhez a habarcs vagy beton elkészítésével egy időben kellett adagolni. Az ismert eljárások némelyikénél a víz­áthatianná tevő anyagok az egész keverék­hez, más eljárásoknál pedig a keverék azon részéhez adagoltatoak, mely külső vagy kész felületeknél alkalmaztatík. Min_ den körülmények között azonban az ismert eljárásoknál a keverék elkészítése nagy gyakorlatot igényel úgy, hogy jó eredmény elérése érdekében a habarcs készítését ta­nulatlan munkásra nem lehet bízni, hanem oly egyénnel kell végeztetni, aki a keve­résnél föllépő vegyi reakciókat ismeri. ' I A találmány tárgyát képező cement ez­zel szemben portlandcementgyárakban ké­szülhet és oly alakban hozható forgalomba hogy abból víz, homok és egyébb adalékok hozzáadása által közönséges módon vízálló habarcs vagy beton készíthető. A találmány lényegében abban áll, hogy a cementhez valamely töltőanyagot és oly anyagot adagolunk, mely a töltőanyagot hordja és a félig folyékony vagy képlékeny állapotban lévő cement teljes tömegében széj­jel osztja, mimellett ezen hordozóanyag is töltőanyag gyanánt szerepei. A talál­mány gyakorlati kivitelénél a száraz álla­potban lévő cementhez oly anyagokat adunk, melyek addig, ameddig a cement száraz állapotban marad, tulajdonságaikat változat­lanúl megtartják és sem a cementtel, sem egymás között vegyi reakciókat nem léte­sítenek, víz jelenlétében azonban vegyi ós fizikai tulajdonságaik tekintetében úgy vál­toznak meg, hogy úgy a töltőanyag hordo­zója, mint töltőanyag gyanánt szerepelnek. Az alkalmazandó hordozóanyag kolloidá­lis anyagból áll, mely a cementen gyorsan áthatol és az egész masszában eloszlik, miközben a beton vagyis habarcs legkisebb pórusaiba és hézagaiba is belép azokat és ki­' tölti. A hordozóanyagnak továbbá még olyan-

Next

/
Thumbnails
Contents