47426. lajstromszámú szabadalom • Kiesés ellen biztosító készülék ablakok tisztításánál

Megjelent 1909. évi december hó Jál-én. MAGV. SZABADALMI SZABADALMI LEÍRÁS 47426. sszárti. XVIIT/a. OSZTÁLY­Kiesés ellen biztosító készülék ablakok tisztogatásánál. KOIIN MÓR MÉSZÁROS ÉS KOIIN ARTÚR ÜZLETI GYAKORNOK VÁGU.I HELYEN. A bejelentés napja 1909 május hó 17-ike. Jelen találmány oly készülékre vonatko­zik, mely ablakokra szerelve, azok tisztítá­sát megkönnyíti és emellett kiesés ellen biztos védelmet nyújt. A rajzon a találmány értelmében szer­kesztett készülék egy kiviteli alakja van föl tüntet ve. Az 1. ábra a készülék íölülnézete, a 2. ábra előlnézete és a M. ábra oldalnézete; a 4. ábra- a készüléknek az ablakon való el­rendezését mutatja. Az ablakdeszka alatt, mely ezen készü­léknél levehetően van az ablakra fölsze­relve, a falba alkalmas módon egy (a) deszka van beerősítve, melynek (b) hornyai­ban egy (c) kocsi (d) görgői gördülnek úgy, hogy a (c) kocsi az (a) deszkán az ab­­.^/dességi irányában ide-oda tolható. A (c) kocsinak kiesés ellen való biztosítá­sára az (e) csavarok szolgálnak, melyek az (a) deszka (f) hasítékában csúsznak; ezen (e) csavarokkal a kocsi az (a) deszkán szükség esetén rögzíthető is. A (c) kocsin egy (g) lemez forgathatóan van megerősítve, és pedig egyrészt a (h) csavar segélyével, mely u forgástengelyt képezi és másrészt a (g) lemez (i) henger­alakú toldata által, mely célszerűen a (c) kocsi egy megfelelő, a rajzon föl nem ftlin­­. tetett csekély mélységű körhornyába illesz­kedik. : A (g) lemezen két (j) papucs van meg­j erősítve, melyekbe az ablak tisztítását j végző egyén a lábait beilleszti, és (k) ,szí- 1 jakkal biztosítja. A (c) kocsin (1) karikák segélyével két j (m) heveder van megerősítve, melyek egy 1 (n) övvel vannak összekötve. Az öv az ab­laktisztogató derekára erősíthető, i A papucsok és a hevederekkel összekö­­■ tött öv a készüléken álló egyént kiesés el- i len biztosítja, miinél lett az 'illető a \(g) i lemez forgatható ágyazása folytán jobbra- i balra szabadon foroghat és a kocsi segé­­! lyével az ablak szélességében elmozdulhat. 1 Az (1) karikák az 1 -3. ábrán íoltünte­­j tett kivitelnél a (c) kocsi közepén vannak megerősítve, a.zonban célszerűen a kocsi belső szélére is erősíthetők, mint azt a ,4. ábra mutatja. Az egész készülék a falban oly módon van elsiilyesztve, hogy az ablakdeszkával lefödhető, amidőn semmi tekintetben sem zavarja az ablak használatát. Az áblalc*­­deszka. leemelése után a készülék azonnal használható. Természetes, hogy a fönt le­

Next

/
Thumbnails
Contents