47395. lajstromszámú szabadalom • Berendezés számológépeknél a rúgós zárókilincsek hatásának időszakos megszüntetésére

Megjelent ll>Q9. évi december l ió 17-én . MAGY, G|G! KIR. SZABADALMI .]Hm HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 47895- szám. VII/c. OSZTÁLY. Berendezés számológépeknél a rágós zárókilincsek hatásának időszakos megszüntetésére. GRIMME, NATALIS & C° KOMMANÜITGESELLSCHAFT AUF AKTIÉN CÉG BRAUNSCHWEIGBEN. A bejelentés napja 1909 március hó 30-ika. Elsőbbsége 1908 október hó 29-ike. Hogy a számológépek számlálókorongjait az éppen elfoglalt helyzetükben rögzítsük, rendszerint rugalmas (a) zárókilincsek van­nak alkalmazva, melyek a (b) számlálókon rongokkal kapcsolt vagy ezek fogazásába kapcsolódó (a) fogasr vagy kilincskerekekbe fogódzanak. A (b) számlálókorongokat összeadásnál, levonásnál stb. 0—9 foggal forgatjuk el, mikor az (s) kilincs az (a) kilincskeréknek minden előtte elhaladó fogközébe befo­gódzik. Ez meglehetősen nagy ellenállást és zavaró zörejt okoz. Ezért rugalmas (h) megfogó horgokat al­kalmaztak, melyek a számláló korong moz­gásának kezdetén fölemelt (s) kilincseket megfogják, azok bekapcsolódását a mozr gás egész időtartama alatt meggátolják és a kilincsek bekapcsolódását csakis a mozi­gás végén engedik meg, mikor az (s) ikilin­cseket (m) kiugrások, melyeket a (d) beál­lítóberendezések magukkal visznek, szorít­ják az (a) kerék fogai közé, és győzik le a rugalmas (h) megfogó horgok ellenállá!­sat. Találmányunk szerint a (h) megfogó hor­gok hatását más módon szüntetjük meg, nevezetesen, mint az az 1. ábrán egy fóga­natosítási alakban látható, a beállítómű forgásában résztvevő (m) ütközők közvet­len kiváltó hatása által, amennyiben ezek a rugalmas (s) kilincsek (c) tengelye vagy egy külön tengely körül forgatható (e) emelőre hatnak, mely a (h) megfogó hor­got az (s) kilincseket megfogó helyzetéből kiemeli. Épp így lehet a (h) megfogó horgokat az ily gépekkel állandóan kapcsolt zérusra állító berendezésről vagy más hajtóműről is vezérelni. A 2. és 3. ábrán (elölnézetben és ia szám­lálóművön átmenő keresztmetszetben) ábrá­zó lt foganatosítási alaknál a (b) számlálómű ismert (f) zérusra állítótengelyével egy (g) excenterkorong van kapcsolva (2. ábra), mely az (i) szögemelő egyik karját működ­teti, míg a szögemelő másik karja csap és hasíték útján van a (k) forgattyúval össze­kötve. Ez a forgattyú az (1) tengelyre ivan ékelve, melyen az összes (h) megfogó Hor­gok is föl vannak húzva, melyek mindegyi­két egy-egy (n) rúgó működteti oly irány­ban, hogy az (s) kilincset megfogja ési mél­lyé k a tengellyel az (o, p) ütközők kőzve-

Next

/
Thumbnails
Contents