47362. lajstromszámú szabadalom • Hornyolt tetőcserép

Megjeleni 1909. évi december hó 14-én., MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 47862. szám. Vlll/b. OSZTÁLY. Hornyolt tetőcserép. BOHN MIHÁLY TÉGLAGYÁROS NAGYKIKINDÁN. A bejelentésének napja 1909 március hó 11-ike. Hornyolt tetőcserepek gyártásánál ludva­levőleg igen hátrányos az a körülmény, hogy a sajtolás alkalmával a hosszirányú lécek oldalfölületeinek, valamint a homok­fölületek középvonalain egy-egy, a téglák pontos összeillesztését gátló borda vagy var­rat keletkezik a sajtoló formák illeszkedő élei mentén, amely csak kézimunkával távo­lítható el, ami a különben is gyönge oldal­lécek g3'akori megsérülésével jár. Ezen hátrány elhárítására nem szekrény­szerűen zárt, hanem egy vagy több oldalon nyitott és csak záródás alkalmával egymást kiegészítő sajtolóformákat alkalmazunk, amelyeknek célja, hogy az említett borda a cserép hosszléceinek és általában a tégla ol­dalfalüteinek alsó ill. fölső éleire kerüljön, amint az példaképen a 47360. sz. szaba­dalomban le van írva. A jelen találmány már most egy ily saj­tolóformákkal előállítandó különösen célszerű eserépalakot tárgyal, amely olyképen van foganatosítva, hogy lehető egyszerű szerke­zet mellett a formából könnyen kiemelhető és a fektetésnél úgy hossz-, mint kereszt­lányban tetszőlegesen eltolható legyen. A mellékelt rajzon látjuk: az 1. ábrán a találmánybeli cserép folül­nézetét, a 2. ábrán egy, az 1. ábra II—II. síkja szerint vett keresztmetszetet, a 3. ábrán egy az 1. ábra III—III. síkja szerint vett hosszmetszetet és a 4. ábrán a cserép alulnézetét. Az egy vagy több oldalon nyitott s egy­mást kölcsönösen kiegészítő sajtolóformák alkalmazásánál fontossággal bír, hogy egy­részt a cserép egész oldalfölületei a forma kiürítését lehetővé tévő lejtős, törés nélküli fölületeket alkossanak, másrészt pedig, hogy azon alsó, ill. fölső élek, amelyeken a borda ilymódon keletkezik, lehetőleg egy-egy síkba kerüljenek. Emellett azután az az előny is származik, hogy a cserép oldallécei az ed­digiekkel szemben valamivel erősebb kikép­zést is nyerhetnek. Ebből kiindulva, a jelen tetőcserepet oly formákban sajtoljuk, amelyek úgy hossz­metszetben, mint keresztmetszetben közelí­tőleg L-alakúan vannak kiképezve és ily módon egymást teljesen zárt formává ki­egészítik. Az ilyen formáknál azután a borda egyrészt a cserép fejrésze és az egyik (jobb­oldali) hosszoldala fölső élénél, másrészt pedig a lábrész és a másik (baaloldali) hossz­oldal alsó élénél keletkezik. Ennek meg­felelően a jelen találmány szerint — amint az ábrákon látható — az (1) hosszléc alsó

Next

/
Thumbnails
Contents