47350. lajstromszámú szabadalom • Biztosítóberendezés pénzszekrényekhez és hasonlókhoz

Megjelent 1909. évi december hó 14=-én, MAGY. KIR. SZABADALMI jBEjr HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 47850. szám. VH/j. OSZTÁLY. Biztosító berendezés pénzszekrényekhez és hasonlókhoz. SALAMON JENŐ VILLANYSZERELŐ BEREGSZÁSZON. A bejelentés napja 1909 január hó 22-ike. Jelen találmány tárgya pénzszekrények | és hasonlók biztosítására szolgáló berende­zésre vonatkozik, s arra van hivatva, hogy azoknak avatatlanok által való fölnyitását, illetőleg már hozzáférését vészjelző, vagy efféle működtetése nélkül lehetetlenné tegye, de legalább is a betörést módfölött meg­nehezítse. A mellékelt rajzon a találmánybeli biz­tosító berendezés egy példaképeni fogana­tosítási alakja részben metszetben látható. Ezen szerkezeti megoldás szerint a bizto­sítandó (1) pénzszekrényt, vagy effélét lég­mentesen záródó, előnyösen fémlemezből előállított (2) fülkében helyezzük el, melynek hátsó falához, célszerűen a falba vezetett (3) cső csatlakozik. Az ily módon vezetett cső másik vége már most egy az őr laká­sában elhelyezett ugyancsak légmentesen elzárt, fémlemezből készült (4) szekrénybe torkolik, melyben (5) elektromos csengő és az ennek működtetésére szolgáló (6) áram­forrás foglal helyet. A (6) áramforrás, ille­tőleg (5) csengő áramkörébe két (7) ós (8) fémlemezekből álló megszakító van bekap­csolva, melyek egyike, a (7) végén (9) fél­gömböt hord. Ezen félgömbbel szemben (4) szekrény falában perforált (10) süveggel befödött (11) nyílás van kiképezve, melyet belülről (12) gyűrű segélyével megerősített (13) gumitalp zár el. A (4) szekrénybe vé­gül (14) csappal elzárható (15) csőtoldat torkol, melynek szabad vége komprimált levegőt tartalmazó (16) légtartánnyal, vagy légszivattyúval köthető össze. A találmánybeli biztosítóberendezés mű­ködése, illetőleg alkalmazási módja ezek után a következő. A (2) fülke légmentes elzárása után nyit­juk a (14) csapot, miáltal (16) tartányból komprimált levegőt bocsátunk be (4) -szek­rénybe s (3) csövön át (2) pénzszekrény-fül­kébe. Amennyiben a (15) csőhöz légszivattyú csatlakozik, ez nyom be.(4) szekrénybe, ille­tőleg (2) fülkébe annyi levegőt, hogy utób­biakban a légköri nyomásnál nagyobb nyo­más uralkodik. A (4) szekrényben ily módon előállított túlnyomás (13) gumilapot annyira kídomorítja, hogy a perforált (10) süveg belső falához simul és ezen helyzetben mindaddig megmarad, míg (4) szekrényben és az evvel közlekedő (2) fülkében a túlnyomás fennáll. Mihelyt azonban a pénzszekrényhez való hoz­záférés céljából nyitjuk a két fülkét, a (4) szekrényben uralkodó túlnyomás a légköri nyomásra sülyed, mikor is a megfeszített (13) gumilap eredeti síklap alakját veszi föl és ezáltal (9) gömb segélyével (7) és (8) kon-

Next

/
Thumbnails
Contents