47289. lajstromszámú szabadalom • Szalmatápláló berendezés bálsajtókhoz

V Megjelent 1909. évi december hó 7-én. MAGY. g&s KIR. SZABADALMI JBB HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 47289. szám. x/a. OSZTÁLY. Szalmatápláló berendezés bálsajtókhoz. SCHULZ GUSZTÁV GYÁROS MAGDEBURGBAN. A bejelentés napja 1909 április hó 20-ika. A szalmának a bá'sajtok sajtolócsatornár jához való hozzávezetésére ismert eszközök azzal a hátránnyal bírnak, hogy egyrészt magát a sajtót lényegesen meghosíszabbítr ják, másrészt az asztalban lévő átbocsátó­helyeiken igen gyorsan kopnak, miáltal a szalma a táplálóeszközök hátramozgásánál megfogatik és a hasítékokon való erősza­kos áthúzása által a hasítékok rövid idő múlva kiszélesednek, miáltal a táplálás min- l dig kedvezőtlenebb lesz. A találmány már most oly táplálóberenr dezés létesítését célozza, mely az, ismert j berendezéseknek fönt említett hátrányait kiküszöböli. Ezt a célt azáltal érjük el, hogy egy ide- és oda mozgatott gereblye a munkalöket kezdetén fölfelé álló emelf tyűivel vagy fogaival az asztal kivágásain áthalad és a szalmát maga előtt tolja,, míg munkalöketének végén kényszerítve átfór;­díttatik úgy, hogy az előretolt szalmát ki­nyomja és az erre következő hátramozgásár nál az emeltyűk hosszirányában a sízalmár ból simán kihúzódik és az üres löket végén ismét fölfelé fordíttatik. Ez a gereblye önálló, valamely mozga,­tott géprész által befolyásolt berendezés gyanánt lehet kiképezve, vagy pedig, mint azt a rajzon föl tüntetett példaképem kivi­teli alak mutatja, a sajtódugattyún lehet elrendezve. Az 1. ábra az ekképen kiképezett sajtó váz­latos hosszmetszete, amidőn a táp'álóberen­dezés munkalöketének kezdetén van rajr zolva. A 2. ábra hasonló metszet, amidőn a táp­lálóberendezés munkalöketének végén, a visszamozgásra kész állapotban van föltür­tetve. Célszerűen az (a) asztal alatt egy (b) gereblye fekszik, melynek ágai az asztal I megfelelő (c) kivágásaiba kapaszkodnak, ha a vízszintes (d) tengely körül forgatható gereblye föl egyenesítve áll. A (d) tengely alkalmas módon előre és hátra mozgattatik és pedig például oly módon, hogy a dugaty­tyúszánnal vagy az (e) sajtó dugattyúval szi­lárdan összekötött (f) csapágyakban fek­szik. A fölegyenesített gereblye az előrehala­dásnál fogaival, illetve emeltyűivel a (c) hosszkivágásokból mindig jobban és job­ban a ferdén fekvő asztal fölü let fölé lép és és a szalmát maga előtt tolja. Az előremozgás végén a gereblye, illetve az ennek tengelyén ülő (g) emeltyű akar­dályba ütközik, melyet a föltüntetett pél­dánál a kifeszülő (h) lánc képez: az utób-

Next

/
Thumbnails
Contents