47288. lajstromszámú szabadalom • Tűmozgató szerkezet szalmaprésekhez

Megjelent 1909. évi december lió 7-én. MAGY. gggk KIR SZABADALMI jgjg B HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 47288 szám. X/a. OSZTÁLY. Tűmozgató szerkezet szalmaprésekhez. SCIIULZ GUSTAV GYÁROS MAGDEBURGBAN. A bejelentés napja 1909 február hó 27-ike. Elsőbbsége az 1. és 2. igénypontra 1908 március hó 9-ike, a 3. igénypontra 1908 december hó 15-ike. Találmányom tárgya mozgató, illetve bs- \ iktató szerkezet önműködő csomókötőkészü­lékkel ellátott szalmaprések tűinek mozr gatására. Az ismert ilynemű szerkezeteknek lénye­ges hátrányai vannak, t. i. ném iktatják be | a tűket biztosan és lökésmentesen, a tűk gyakran kikapcsolódnak és a sajtoló kölyü által eltöretnek. Találmányom célja a tűmozgató tengely­nek a kölyükocsival való időnkénti kapcsc­lása föltétlen biztos módon és az együttr működő részek a sajtolókölyüvel együtt úgy vannak szerkesztve, hogy a tűk törése a kapcsolásnak szándékos megzavarása ese­tén is ki van zárva. Az e célra saolgáló szerkezetnek egy példaképem kiviteli alakja a mellékelt raj­zon van föltüntetve, az 1. és 2. ábrán oldalnézetben, két külön­böző helyzetben, a 3. ábrán nézetben a sajtoló tér metsze­tével, míg a 4. ábra a kölyünek a tűtörés meggátlá­sára szolgáló szerkezetét mutatja. Az önműködő csomókötő minden része isr imeretes és a rajzon az (1) hajtótárcsávái és a (2) tengellyel van jelezve. Hasonló­j képen islmeretes a (3) mérőkerék, mely a (4) sajtoló térbe préselt szalmán nyugszik és szalma előhaladása folytán forgattar tik az (5) peckes tárcsával együtt, mely utóbbi (6) peckei révén a (7) emeltyűbe üt­| kőzve, a (21) retsszt működteti. A sajtoló kölyüt hordó (8) kocsi, melyet a (9) hajtórúd és egy forgattyú mozgat ide­oda, szintén ismeretes a (10) tengelyen ülő (11) tűkkel együtt, Találmányom szerint ezen isme.t réssek úgy kapcsoltatnak Ös-ze, hogy minden üzsm­zavar ki van zárva és a sajtó egyenletesen és biztosan működik, 1 > A találmány szerinti szerkezet a követ­kező: A (10) tűtengelyre a (12) kar van fölerő­sítve, mely a (14) nyúlvánnyal ellátott (13) zárókilincset hordja. A (15) rúgó a záró­kilincset a (17) tárcsa szélén kiképzett (16) kivágásba igyekszik akasztani. A (17) tárcsa a (10) tengelyen lazán forog éi a (18) kulisszakarral van szilárdan összekötve, melyben a (8) kocsi (19) csapja mozoghat. Ennélfogva a (8) kocsi ide-oda járó moz­gása folytán a (18) kar és a (17) ; tárcsa lengő mozgást végez. Ha a kölyü kezdeti helyzetben van, ak-

Next

/
Thumbnails
Contents