47229. lajstromszámú szabadalom • Kihúzótoll

Megjelent 1909. évi november hó í£9-éii. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI HU HIVATAL SZABADALMILEIRAS 47229. szám. IX/a/b. OSZTÁLY. Kihúzótoll. SZÉNÁSY BÉLA GYÁROS BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1908 november hó 3-ika. Jelen találmány tárgya kihúzótoll, mely | főképen iskolai használatra szolgál és ennél- i fogva elsősorban az olcsó előállítást és I könnyű kezelési módot célozza. A találmány tárgya a mellékelt rajz 1, ós 2. ábrájában oldalnézetben, ill. elöl­nézetben csukott állapotban és a 3. ábrában elölnézetben, nyitott állapot­ban van föltüntetve. A kihúzótoll két szára közül az egyik (1) szár ismert módon szilárdan van a (7) nyél­lel összekötve, míg a másik mozgatható (2) szár tövénél az (1) szár tövében szilárdan megerősített (3) csapra elforgathatóan van ágyazva. A (3) szögecs azonban esetleg a (2) szárba lehet szilárdan megerősítve és az (1) szárban foroghat el. Az (1) és (2) szárak csúcsának egymástól való távolságát ismert módon a (4) csavar­ral szabályozhatjuk. A helytálló (1) száron az (5) peezek van megerősítve, mely a mozgatható (2) szár (6). furatába hatol és a két szár viszonylagos helyzetének pontos biztosítására szolgál. Ha a kihúzótollat tisztítani akarjuk, úgy a (4) csavart eltávolítjuk, mire a toll két szára természetes rugalmasságuknál fogva egymástól annyira eltávolodik, hogy az (5) | pecek a (6) furatból kilép. Most a (2) szár I élére, a szár szabad végének közelében, a I (8) nyíl irányában oldalról nyomást gyako­rolunk, miáltal a (2) szár a (3) csap körül a 3. ábrabeli helyzetbe fordul úgy, hogy a toll igen könnyen tisztítható. A fönt leírt szerkezet előnyei többek kö­zött a következők: A kihúzótoll előállítása lényegesen ol­csóbb, mivel a mozgó szár kilyukasztása és a (3) szögecs elhelyezése sokkal egysze­rűbb, mint a szokásos csuklók előállítása. A szerkezet előállítása kevesebb gondot és pontosságot igényel, mint a régebbi ki­húzótollaké és a csúcsok helyes és pontos állása tökéletesen biztosítva van. A keze­lés a kevésbbé költséges előállítás mellett még könnyebb, mint az eddigi tollaké, mi­vel a toll szétnyitása alkalmával nyomást és nem húzást kell a toll nyitható szárára gyakorolni, a nyomás nem a szár lapja, hanem éle irányában történik, amely irány­ban az sokkal nagyobb ellenállóképességet fejt ki; a nyitáshoz megkívánt erő végül rendkívül csekély, mivel az a szár csúcsa közelében, tehát igen hosszú karon támad­hat és a mozgó szárnak a szilárd szárral párhuzamos síkban elforgatóan való ágya­zása amúgy is csekélyebb súrlódással jár,

Next

/
Thumbnails
Contents