47220. lajstromszámú szabadalom • Adagolószerkezet aknakemencék és gázfejlesztők számára

Megjelent 1909. évi november hó 29-én. MAGY jg|j| KIR. SZABADALMI jBH HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 47220. szám. Il/c. OSZTÁLY. Adagolószerkezet aknakemencék és gázfejlesztők számára. GESELLSCHAFT FÜR ERBAUÜNG VON HÜTTENWERKSANLAGEN G. M. B. H. CÉG DÜSSELDORFBAN. A. bejelentés napja 1909 március hó 20-ika Elsőbbsége 1908 április hó 10-ifce. A jelen találmány tárgya adagolószerke­zet laknakeiaencék és gázfejlesztők szá­mára, mely egy, zárt állásában a töltő ga­ratra, ós az utóbbinak közepében elrende­zett fenéktányérra illeszkedő záró kúppal bír, melynek megemelése és sülyesztése segélyével a töltő garat útján a kemencé­nek vagy a gázfejlesztőnek aknájába ada­golt. tömegek mennyisége szabályozható. A találmány szerint a megemelhető és sülyeszthető záró kúp akként van sajáto­san kiképezve, hogy a kétüléses kúpnak a fenéktányérra illeszkedő, fölfelé bővülő része az alsó kúprésznek fölső szélétől föl­felé terjed. Ezáltal elérjük azt, hogy a két­üléses záró kúpnak megemelése és sülyesz­tése segélyével nemcsak magának az ada­golt tömegnek abszolút mennyisége, ha­nem az akna közepe felé és az aknafal men­tén az aknába bocsátott anyagok közti mennyiségi arány is szükség szerint szabá­lyozható oly célból, hogy az adagolt anya­got ennek neme és a kemence vagy a gáz­fejlesztő üzeme szerint lehessen elosztani. A mellékelt rajzban a találmány tárgyát képező szerkezet egy foganatosítási alak­jában, egy aknakemence fölső részével kap­csolatban, függélyes hosszmetszetben van föltüntetve. Az (a) töltő garat ismert módon a meg­emelhető és sülyeszthető (b) födél segélyé­vel van elzárva, melynek (c) pereme a ke­mence aknapadján nyugvó (d) vályú tartal­mába merül. A töltő garatnak alsó (e) része lefelé szű­külő csonka kúp alakjával bír, melynek kö­zepében, a garat alsó széle fölött megfe­lelő távolságban, a kúpalakú (f) fenéktá­nyér van elrendezve, melyet a jelen eset­ben a keresztalakban elrendezett (g) ha­ránttartók hordanak úgy, hogy az adagolt anyag az (f) tányér és az (a) garatnak ol­dalfalai között lefelé csúszhatik. Az (a) töltő garatnak fenekét a megemel­hető és sülyeszthető, kétüléses (h) záró kúi' zárja el, melynek a zárt állásban az (f) fenéktányérra illeszkedő, fölfelé bővülő (i) kúprésze az alsó (k) kúprésznek fölső szélétől fölfelé terjed, ahol is az alsó kúp­rész, a zárt állásban, az (f) fenéktányér és az (a) garatnak alsó (e) része között fön­maradó nyílást elzárja, amennyibein alsó szélével az (e) fenékrésznek (m) szélére il­leszkedik.

Next

/
Thumbnails
Contents