47205. lajstromszámú szabadalom • Háromnyílású szelep két egymásba ágyazott orsó egyszerűsített vezetésével, mely orsók csavarmenete és tömítőszelencéi láthatók

Megjelent- 1909. évi november hó 29-én. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 47205- szám, v/e/l. OSZTÁLY. Háromnyílású szelep két egymásban ágyazott orsó egyszerűsbített vezetésével, mely orsók csavarmenete és tömítőszelencéi láthatók. SIMON CURT TECHNIKUS CHEMNITZBEN. • A bejelentés napja 1909 május hó 19-ike. A találmány tárgyát képező és a csatolt rajzon keresztmetszetben föltüntetett há­romnyílású szelep az eddig ismert hasonló szelepekkel szemben azon lényeges egyszet­rűsbítéssel bír, hogy egy, a tokíödéllel összekötött kengyellel és egy, a (q) tokfö­delen üreges (f) orsóval van ellátva, me­lyet az (r) tömítőszelence tömít és mely a (d) szeleptesttel egy merev egészet képez vagy ezzel szilárd kapcsolatban áll úgy, hogy a (v) kézikerék működtetésénél a két elem együttesen emelhető, illetve sülyeszt­hető, azaz a szelep nyitható, vagy zárható. Az üreges (f) orsóban vezetett, az alsó (e) szeleptestet működtető (u) orsó fölül az (f) orsóból kilép és az utóbbihoz hasonlóan, a (g) kézikerék segélyével föl- és lemozgat­ható, mimellett a kézikerék az orsómoz­gásokat követi, minthogy a fölül zárt (t) kengyelrész csavaranyamenettel van ellátva, míg ellenben a (v) kézikerék helyzetéibén marad, minthogy -a (q) tokfödéllel összekö­tött (c) kengyelnek kihasasodó részében van ágyazva. Hogy az (u) orsónak az (f) orsóból való kilépési helyén tömítetlenséget elkerül­jünk, e helyen az (o) tömítŐszelencét al­kalmazzuk. A (q) tokfödéllel összekötött, önmagában zárt (c) kengyel alkalmazása folytán az is­mert, oszlopokon nyugvó, kétoldalt lecsa­vart tartó alkalmazása elmarad, miáltal je­lentékeny idő- és munkamegtakarítást érünk el, miért is ez az újítás gazdaságilag elő­nyös. Míg az ismert szerkezeteknél, különösen belsőmenetes orsóknál és: belül fekvő, ill. nem látható tömítő szelencéknél az esetleges tisztítás vagy javítás mindig üzemmegsza^ kítást okoz, addig a találmány tárgyának alkalmazásánál egyáltalán nincs üzemmegr szakításra szükség, vagy az üzemet csak említésre sem méltó ideig kell megszakí­tani, minthogy a csavarmenetek éstömítő­szelencék minden további nélkül hozzáfér­hetők. SZABADALMI IGÉNY. Háromnyílású szelep két egymásban veze­tett orsónak a szeleptokfödéllel össze­kötött kengyel által egyszerűsbített ve­zetésével, mely orsók csavarmenete és tömítőszelencéi láthatók, jellemezve az­által, hogy egy, a fölső szeleptesttel me­reven összekötött üreges orsó egy máso­dik, az alsó szeleptesttel mozgató telt

Next

/
Thumbnails
Contents