47176. lajstromszámú szabadalom • Üzemeljárás oly gőzkazánoknál, melyek az üzemi gőzt nátrongőzkazánokban fejlesztik és gőzerőgép ennek az eljárásnak foganatosítására

Megjelent 1909. évi november iió 27-én MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 47176. szám. XV/b. OSZTÁLY­Üzemeljárás oly gőzkazánoknál, melyek az üzemi gőzt nátrongőzkazánokban fejlesztik és gőzerőgép ennek az eljárásnak foganatosítására. D'EQUEVILLEY-MONTJUSTIN RAYMOND HAJÓÉPÍTŐ MÉRNÖK KIELBEN. A bejelentés napja 1909 február hó 8-ika. Találmányom tárgya első sorban üzem­eljárás oly gőzkazánokhoz: melyeknél nz üzemgőzt úgynevezett nátronkazánokban fejlesztjük. Ily gőzkazántelepek üzemét ismert módon akként vezetjük, hogy az erőgép fáradt gőzét tartályba vezetjük, mely valamely elnyelő anyaggal (pld. telített nátronlúggal) van töltve. A fáradt gőzt a nátronlúg el­nyeli, mikor a lúg és a lúgot körülvevő víz hőmérséklete nő. A víztartályban ily módon fejlesztett gőzt az erőgéphez ve­zetjük. Az erőgép fáradt gőzének elnyelése kö­vetkeztében a nátronlúg töménysége üzem­közben folytonosan csökken, ugyanily mér­tékben csökken elnyelő képessége is. Úgy tapasztaltuk, hogy a nátronlúg elnyelő ké­pessége nő, ha a nátrontartályban uralkodó nyomás nő. Az elnyelő anyag eme tulaj­donsága lehetővé teszi, hogy aránylag kis lúgtnennyiséggel a víztartályban nagy gőz­mennyiséget fejlesszünk, föltéve, hogy a nátrontartályban a kellő nyomást tartjuk fö:i. Minthogy azonban az erőgép fáradt gőzének a nátrontartályban uralkodó ellen­nyomást le kell győznie, az erőgép telje­sítménye csökken. Ha tehát a gép teljesít­ményét állandóvá akarjuk tenni, megfelelő i nagy töltésekkel kell dolgozni, vagyis a géphez vezetett gőz mennyiségét is nö­velni kell. Találmányom célja már most első sorban oly üzemeljárás létesítése, melynél a gépbe vezetendő gőztöbblet minimálissá lesz. Ezt a célt a találmány szerint akként érjük el, hogy a gőzerőgép fáradt gőzét részben a nátronkazánba, részben egy kondenzátorba vezetjük. Ez az üzemeljárás főleg tenger alatt járó naszádoknál előnyös, melyek kor­látolt térviszonyai nagyobb lúgmennyiség szállítását nem engedik meg. A csatolt rajzon sématikusan különböző gőzerőtelepek láthatók, melyek mind akként vannak berendezve, hogy a találmány tár­gyát képező eljárás ezeknél alkalmazható legyen. így az 1. ábra egy teljes gőzerőtelepet ábrázol; mely egy nátrongőzkazánból, egy erőgépből és egy kondenzátorból áll, míg a 2—6. ábra C3upán csak a különböző gőz­gépeket és az ezekkel kapcsolt kondenzá­torokat tünteti föl. ' Első sorban az 1. ábrán látható gőzerő-

Next

/
Thumbnails
Contents