47148. lajstromszámú szabadalom • Berendezés por elszívásánál a levegőáram megtisztítására

Megjelent 1909. évi november lió a 7-én, MACiY. ^ KIR. szabadalmi fira hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 47148. szám. VIII/k. OSZTÁLY. Berendezés por leszívásánál a levegőáram megtisztítására. aerzener maschinenfabrik g. m. b. h. cég aerzenben. A bejelentés napja 1909 február hó 16-ika. Pornak szivó berendezéssel való leszíva­tására szolgáló berendezéseknél a port le­szívó légáramot rendszerint kétszer szokás valamely folyadék segélyével megtisztítani, tehát a tisztogatását két berendezésben szo­kás végezni, mert erre a célra egy beren­dezés nem elégséges. Találmányunk tárgya már most oly készülék, mely külön beren­dezéssel, illetve magukban véve részben ismert berendezések kombinációjával van ellátva, hogy a levegőáramot a portól ala­posan megtisztíthassuk. Ez a kombináció ab­ban áll, hogy valamely folyadéktartályban egy gyüjtőtér fölött a víz alatt egy elosztó és külön elosztó sziták vannak elrendezve. A csatolt rajz a találmány tárgyának több foganatosítási alakját mutatja be pél­daképen, nevezetesen az 1. ábra a tisztítóberendezést tartalmazó porleszívó berendezés sémája, a 2. ábra a tisztítóberendezés metszete és a 3. ábra fölülnézete. Eme rajzokon (a) a szívó vezeték, mely­nek a porleszívóhoz vezető gumitömlő kap­csolására szolgáló (b) része van és mely egy szívó berendezéssel, előnyösen Root­féle fúvóval van kapcsolva. Ebbe a szívó­berendezésbe van a (d) titztítótartály bekap­csolva, mely részben vízzel van töltve. Eme tisztítótartály alatt a zsiliphez vezető el­zárható (f) levezető eső van, esetleg külön iszapgyüjtő közbekapcsolása mellett beik­tatva. A levegő megritkításának fokát az is­mert szerkezetű (o) szabályozó szabályozza, a (c) szívóberendezést a (h) mótor hajtja, a levegő kifúvatása az (i) vezetéken történik. A poros levegő a (d) tisztítótartályba egy a folyadékba benyúló hasítékos vagy át­tört (k) csövön áramlik be, mely fölött több (1) szitafenék van elrendezve. A (k) cső (kl) hasítéksínek szélessége a cső vége felé kissé növekedik, hogy a levegő elosztása egyenletesen történjék. A (d) tartály feneke lefelé irányult kúp gyanánt van kiképezve, úgy, hogy ott egy aránylag nagy, iszapfogó gyanánt szereplő (p) tér keletkezzék. A (p) tér és az (f) ve­zeték között egy (m) elvezető csap van al­kalmazva. A 2. és 3. ábra szerint kiképezett foga­natosítási alaknál a (k) levegőt bevezető cső, mely az (r) vízszín alatt fekszik, alsó végén a (k2) vonal mentén ferdén el van vágva, kerületén pedig több (k3) furat van elrendezve, melyek levegő bevezetésére szolgálnak. A bevezetés helyén a (k3) fu­ratok száma akkora, hogy itt a levegőnek

Next

/
Thumbnails
Contents