47136. lajstromszámú szabadalom • Újítás malomköveken

Megjelent li)09. évi november hó 2ő-éi». KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 471B6. szám. X/i- OSZTÁLY. Újítás malomköveken. DÁN GYÖRGY MALOMKŐGYÁROS FELSŐBÁNYÁN. A bejelentés napja 1909 április hó 7-ike MAGY. SZABADALMI Jelen találmányom tárgya oly újítás malom­köveken, mely azt eredményezi, hogy a malomkő sokkal jobban kihasználtatik, mi­vel nemcsak a kő szélén, hanem az egész fölületén történik az őrlés. Az eddigi malom­kőjáratoknál azon célból, hogy a kőjáratot elegendő mértékben lehessen táplálni, az őrlőfölületek középrészét nagyrészben ki­mélyítik (mellezés), miáltal ugyan megköny­nyítik a szemeknek a kövek közé való beha­tolását ellenben csökkentik az őrlőfölületet úgy, hogy a tulajdonképpeni őrlés csak a kő szélén történik. Jelen találmány lényege, hogy a fölső futókőben a középlyuk szélé­től kiindulólag több igen mély bevágás (csatorna) van, mely a kerek szélein lévő barázdába lejtősen belefut. Ezen elrendezés folytán a szemek ezen csatornaszerű bevá­gásokon az őrlőfölület minden részébe köny­nyen és nagy mennyiségben eljutnak úgy, hogy a köveket egyáltalában nem, vagy csak kevéssé kell mellezni, miáltal a kőnek hatá­sos őrlőfölülete jelentékenyen megnövek­szik : amellett túlságos melegedéstől sem kell félnünk, mivel ezen bevágások elő­segítik a légáramlást. A kő hatásos fölüle­tének növekedése által ugyanazon kőméret mellett nő a munkaképesség, míg ugyan­azon munkaképesség elérésére kisebb méretű kő és így kisebb munkamennyiség is ele­gendő. Mellékelt rajzon látható jelen találmány egyik kiviteli alakja. 1. ábra egy fölülfutó kőjáratot 1—1 vonal szerinti metszetben, 2. ábra a tölső futókő alulnézetét tünteti föl. A fölső (a) futókövön, mely ismert módon több különböző minőségű darabokból készül, láthatók a forgástengely fölvételére szol­gáló (e) bevágások a kő (c) furatának alsó részén. A kő kerületén vannak az ismert kiképzésű (i) barázdák, melyek páronként a kő közepe felé egyetlen széles a baráz­dák mélységével bíró (h) bemélyedéssé egyesülnek. Az (i) barázdák a kő kerületén bizonyos hosszban vannak kiképezve; minden máso­dik (i) barázda azonban a kő közepe felé mint fokozatosan mélyebbedő (j) bevágás van kiképezve, kivéve azon két (i) barázdát, melyeknek folytatása a kő (e) kivágásába futna. bele. Ezen (j) csatornáknak nem kell okvetlenül az (i) barázdákba belefutniok; ezek lehetnek tetszőleges irányúak és ala­kúak, egyenesek, vagy görbék, mivel csakis azon elvet kell hogy szolgálják, hogy a

Next

/
Thumbnails
Contents