47134. lajstromszámú szabadalom • Petróleumtartály fűggő és liralámpákhoz

Megjelent li)09. évi november hó 2ő-éi». MAGY. SZABADALiMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 47134. szám. II/d. OSZTÁLYT. Petroleumtartály függő- és liralámpákhoz. DRESDNER WERKSTÁTTEN FÜR BELEUCHTUNGSWESEN M. B. H. CÉG DRESDEN-LÖBTAUBAN. A bejelentés napja 1909 március hó 30-ika. Elsőbbsége 1909 február hó 27-ike. Függő- és líralámpák ismert petróleum tartályainál mindig nagy hátrány gyanánt vált az érezhetővé, hogy mikor a tartályt a lámpából tisztogatás vagy töltés céljából kiemeltetik, azt a tartályt körülvevő csésze egész magasságának megfelelő úton kellet megemelni, azután félre kellett billenteni és ily helyzetben lehetett csak a lángzóval és hengerrel, esetleg izzótesttel együtt a lámpaharang alól kihúzni. Azt a magas­ságot, melyre a petróleumtartályt föl kellett emelni, a csatolt rajz egy ábráján (a) jelzi, ezen az ábrán pontvonalasan a tartály és tartozékai ferde helyzetét is ábrázoltuk. Hogy a tartálynak ily rendkívül ferde helyzetben történő kiemelése a lángzó és henger, főleg pedig az esetleg alkalmazott izzótest karbantartását igen megnehezítette, maga a művelet pedig nehézkes és időt­rabló, sőt esetleg a henger leemelése nél­kül elvégezhető sem volt, magától érthető, j A találmány tárgyát képező petróleum tartálynak az a célja, hogy a föntebb jel- j zett hatrányokat elkerüljük, mikor azt a függő vagy líralámpából kiemeljük. Ezt a találmány szerint az teszi lehetővé, hogy az eddig használt petróleum tartályt, mely a tulaj donképeni tartályból az ezt körül­vevő csészéből és a tartálythordó, a csé­sze fölső élére helyezendő élére helyezendő födélből állott, fordított helyzetben, akként alkalmazzuk, hogy az eddig a petróleum­tartály hordására szolgáló födél a találmány szerint szerkesztett lámpánál a függőlámpa vagy lira legalsó részén elhelyezett lábrészt alkotja, a tartály maga ellenben a csészé­ben van beragasztva, mely alsó nyílásával a lábrész egy karimájára fogódzik. A részeknek ily elrendezésénél a pet­róleumtartályt a lírából való kiemelésénél csakis a (b) magasságra kell emelni, (3 ábra) mely a lábrész karimájának magasságával egyenlő úgy, hogy a tartály és az erre szerelt részek a lámpából való kiemelésük­nél és újra való behelyezésüknél egyáltalá­ban meg nem sérülhetnek, a petróleum­tartály, a henger, valamint izzótest behely­ezése és kiemelése pedig játszva végezhető. Találmányunk szerint szerkesztett petró­leum tartály látható a csatolt rajz 2 ábrá­ján nézetben, 3 ábráján pedig függélyes met­szetben. A függő kar vagy líra legmélyebb pontján a csészealakú, csak kis magasságú (c) alapzat vagy lábrész van fölerősítve, melyen egy függélyesen álló, kissé kihasasodó (d) karima van kiképezve. Az (e) petróleum-

Next

/
Thumbnails
Contents