47131. lajstromszámú szabadalom • Kötészárú elevátor

Megjelent li)09. évi november hó 2ő-éi». MAGY. KIR. SZABADALMI jBg HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 47IBI. szám. V/f. OSZTÁLY­Kötélszárú elevátor. BOMBORN BERNÁT MÉRNÖK BERLINBEN. A bejelentés napja 1909 február hó 27-ike Elsőbbsége 1908 november hó 28-ika. Ennek a találmánynak tárgya olyan ele­vátor, mely különösen a mészr, cement­es agyagiparban való használatra van szánva és például nyers, vagy előkészített anyagoknak, félkész, vagy kész árúknak stb.-nek főleg az említett iparban való to­vábbítására (szállítására) alkalmas. Manap­ság az ilyenfajta elevátorok vagy láncszer­kezetből, melynél a kövek lecsúszásának megakadályozására keresztlécek vannak el­rendezve, vagy pedig két dobon kifeszített végtelen szövetből (szalagból) állanak, me­lyen szintén elrendezhetők a keresztlécek. A láncelevátoroknak az a nagy hátrányuk, hogy nagyon drágák és kellemetlen lármát okoznak, míg a szövetelevátornak az a hi­bája, hogy szalagja könnyen összehúzódik, esetleg szakad, valamint hogy ennek követ­keztében az egész elevátor hasznavehetet­len a javítás beíejeztéig. További hátránya még, hogy a szalag nedvességtől összezsu­gorodik, miáltal az elevátor járása nagyon megnehezül. A találmány lényege abban áll, hogy az elevátor dobjain egy kötélszerkezet van ki­feszítve, melyen szövetek, vagy szövetda­rabok vannak tetszőleges módon, . például azon szorítók segélyével megerősítve, me­lyek a köteleket összetartják. Mellékelt rajzon az elevátornak egy fo­ganatosítási alakja van föltüntetve, me­lyet az 1. ábra oldalnézetben, a 2. ábra fölülnézetben láttat. Az (a, b) elevátordobok ismert módon (c) kivágásokkal láthatók el, melyekbe az ele­vátor továbbító szerkezetének lécei beha­tolhatnak (bekapaszkodnak). Az elevátor bizonyos számú kötélből, cél­szerűen (d) drótkötélből áll, melyeket egy­mással (e) hevederek: (pl. szorító hevede­rek) tartanak össze. A kötelek legkisebb száma kettő, azonban kettőnél természete­sen nagyobb is lehet. Az (a, b) dobok (c) kivágásaiba hatoló (e) hevedereken (f) lécek vannak megerő­sítve, melyek a továbbítandó áruk vissza­esésének megakadályozására hívatvák. A kö­telekre keresztirányban van a szövet, ille­tőleg vannak a (g) szövetdarabok föltéve, melyeknek a köteleken való megerősítése, pl. az (e) szorítószerkezetek (szorítóheve­derek) segélyével történhetik. Az új elevátornak előnyei a következek: Az elevátor járása állandóan könnyű, minthogy a kötelek, pláne, ha drótkötelek, nem húzódnak össze úgy, hogy a káros súr­lódások és szorulások kikerülteinek. Ha a

Next

/
Thumbnails
Contents