47103. lajstromszámú szabadalom • Eljárás bordóvöröstől ibolyavörösig árnyalt festéklakkokat szolgáltató monoazofestőanyagok előállítására

Megjelent 1909. évi november hó SÜ3-éii. MAGI SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 47103. szám. ív/f. OSZTÁLY. Eljárás bordóvöröstó'l violavörösig árnyalt festéklakkokat szolgáltató monoazofestőanyagok eló'állítására. BADISCHE ANILIN- & SODA-FABBIK CÉG B/M LUDWIGSHAFENBEN. A bejelentés napja 1909 január hó 25-ike Ha a p-fenilendiaminmonoszulfosav sóira vizes oldatban, célszerűen sósavat lekötő anyagok jelenlétében benzoilkloridnak illetve j helyettesítési termékeinek molekuláris meny­nyiségeit hagyjuk hatni, ugy a p-fenilén­diaminmonoszulfosav eddig ismeretlen szár­mazékaihoz jutunk, amelyeknek sémája a következő : X-nh-QNH2 803 H hol X a benzoilmaradékot, stb. jelenti. Ezek a benzoilszármazékok diazotál­hatók ésnaftolszulfosavval bordóvörös,kékes­egészen violavörös árnyalatú festőanyagokat adnak, amelyek a gyapjú festésénél arány­iig csekély jelentőséggel bírnak, mert ve­lük csak egyenlőtlen festést kapunk. Ezek a festőanyagok azonban igen alkalmasak festéklakkok előállítására, minthogy azok, még ha előállításukhoz naftolpoliszulfosava­kat használtunk is, nagyon nehezen oldható kálcium-, bárium-, alumínium-, ólom- stb. sókat alkotnak. Az említett jó kicsapható­ság dacára azonban a legtöbb naftolszulfo­savval való kombináció a lakkiparban való gyakorlati használhatóság szempontjából kizárandó, mert részben a fényállóság kö­vetelményeinek csak igen mérsékelten fe­lelnek meg, kb. annyira, mint más régóta ismeretes egyszerűbb és olcsóbb festőanya­gokból előállított lakkok, részben pedig tel­jesen ki nem elégítő fényállósággal bírnak. Meglepő azonban, hogy azok a festék­lakkok, amelyek a fönti séma szerint p-feni­léndiaminszulfosav származékoknak 1,3-a­naftolszulfosavval, 1,3,6-a-naftoldiszulfosav­val, 1,3,6,8-a-naftoltriszulfosavval és 2,3,6-(3-naftoldiszulfosavval való kombinációiból képződnek, olyan fényállósággal bírnak, amely még magas követelményeknek is megfelel. Minthogy ezek a festéklakkok, különösen azok, amelyek benzoil-p-fenilén­diaminszulfosavból p-klór- vagy m-nitro­benzoil-p-feniléndiaminszulfosavból, képződ­nek, értékes bordó- egészen viola vörös árnyalatokat mutatnak, amilyeneket ilyen állanódsággal anilinfestőanyagokból készült lakkoknál eddig elérni nem sikerült, ennél­fogva az említett festőanyagok a lakfestő­anyagok előállításához használt azokombi­nációk között eddig mutatkozott hézagot pótolnak. Az elért eredmények nem voltak előre­láthatok. A 344395. számú francia szaba­dalmi leírásban (illetőleg a 14634/04. számú

Next

/
Thumbnails
Contents