47101. lajstromszámú szabadalom • Eljárás állandó hosszúságú fényívek előállítására és ezeknek alkalmazására gázreakciókhoz

Megjelent 1909. évi november hó SÜ3-éii. MAGY. ^^ KIR. SZABADALMI iBBr HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 47101. szám. VII/i. OSZTÁLY. Eljárás állandó hosszú fényívek előállítására és ezeknek alkalmazására gázreakciókhoz. BADISCHE ANILIN- & SODA-FABBIK CÉG B/M LUDWIGSHAFENBEN. Pótszabadalom a 45266. sz. szabadalomhoz. A bejelentés napja 1908 december hó 9-ike Elsőbbsége 1905 november hó 1-je. A 45266. számú szabadalomban hosszú fényívek előállítására szolgáló eljárás van ismertetve. Ezen eljárás további kiképzé­sénél kitűnt, hogy nem szükséges, hogy a gázokat a cső belsejében elrendezett elek­tróda előtt vezessük el. A hosszú fényíve­ket ugyanis akkor is megkapjuk, a ha gázo­kat az elektródán túl vezetjük be a csőbe. Ezen esetben azonban, ha a cső vezető­anyagból áll, más eszközökkel kell meg­akadályozni, hogy az elektróda és a csőfal szomszédos részei között kisülések követ­kezzenek be. Ez olyképen történhetik, hogy ezen a helyen az elektróda és a csőfal kö­zötti távolságot elég nagyra szabjuk, vagy az említett két alkatrész között szigetelő anyagot helyezünk el. A nyív kifejlesztését egyébként ugyan­azon módon foganatosítjuk, mint a törzs­szabadalom szerinti eljárásnál. Ezen célból pl. az elektródát a cső tengelye irányában el­tolhatóan készíthetjük és elősször azt annyira betoljuk a csőbe, hogy a gázok, amint a törzsszabadalomban föl van említve, az elek­tróda előtt kénytelenek tovaáramlani. A kisülés emellett elősször az elektróda szé­létől a szomszédos csőfal felé történik, azonban az elektróda előtt tovaáramló gázok azt azonnal az elektróda közepe felé terelik. Mihelyt a fényív a cső közepében nyu­godtan ég, az elektódát annyira visszahúz­hatjuk, hogy a gázok már nem haladnak el mellette. Ezáltal azt az előnyt érjük el, hogy a gázok kisebb nyomás alatt vezet­hetők be, mint előbb. Az elektródát azonban már kezdettől fogva is gázáramon kívül helyezhetjük el. Ebben az esetben a fényívet más eszközökkel kell előidéznünk pl. az ellenelektróda átmeneti közelítése útján, amint azt a törzsszabada­lomban megemlítettük. Természetes, hogy a gázok egy részét is a törzsszabadalom eljárása szerint vezet­hetjük el az elektróda mellett és a másik részt az elektródán túl vezethetjük be. SZABADALMI IGÉNY. A 45266. számú szabadalom szerinti eljárás módosítása, mely abban áll, hogy a gá­zok összmennyiségét vagy azok egy ré­szét nem a cső belsejében szigetelten elrendezett elektróda és a cső között vezetjük keresztül, hanem hogy azokat részben vagy egészen csak az elektródán túl vezetjük be a csőbe. Pallas részvénytársaság nyomdája Budapesten.

Next

/
Thumbnails
Contents