47091. lajstromszámú szabadalom • Köpőláda

Megjelent 1!>09. évi november hó 22-én. MAGY. KIR. SZABADALMI (gra HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 47091. szám. XVIII/a. OSZTÁLY. Köpőláda. MÁDEL JENŐ BÁDOGOSMESTER PÁRNÓN. A bejelentés napja 1909 március hó 8-ika. Jelen találmány tárgya újfajta hygiéni­kus köpőláda, mely az eddigiektől abban kü­lönbözik, hogy állandóan csukva van és csak használatkor nyílik ki egy lábnyomásra, de emellett kinyitott állapotban sem tűnik elő annak undorító tartalma. Mellékelt rajzon látható jelen találmány egyik kiviteli alakja. 1. ábra a köpőládát nyitott állapotban i keresztmetszetben, 2. ábrán oldalnézetben csukva. 3. ábra nyitott állapotban fölülnézetben tünteti föl. A köpőláda (aj belsejében van egy lemez (b), melyet egy, a rajzon föl nem 'tüntetett rúgó feszít nyíl irányában. A láda oldal­falaihoz csap (c) körül elforgathatóan van erősítve két kar (d), melyeknek hosszabb, a ládán túl kinyúló végeit egy szélesebb lap (e) fogja össze, melyre a köpőláda ki- | nyitása céljából rálépünk. A (d) karok rö­videbb végeihez rudak (e) csatlakoznak csuklósan, melyek másik végükkel a köpő­ládának csukló (f) körül nyíló födelének (g) csapjaihoz (h) vannak elforgathatóan beerősítve. A köpőláda (a) belsejében van egy lapátos kerék (i), melynek vele együtt forgó tengelye kiér a köpőláda falán ke-i resztül és hozzá egy tekercsrúgó (k) van egyik végével erősítve, míg a rúgó másik vége a láda födeléhez (g) van csappal (1) hozzáerősítve. A láda födelére csukló (m) körül elforgathatóan van ráerősítve egy széles lemez (n), mely alsó végén vízfölvé­telre szolgáló kamrával (o) bír. A köpőláda belsejében a víz fölvételére külön tartály (p) van, mely tisztítás céljából hátrafelé kihúzható. A készülék működése a következő: Az (e) lapra rálépve, az lesülyed és a (d) kétkarú emelő és (S) rúd közvetítésével föl­emeli a ládának (g) födelét. A (b) lemezt a rúgó állandóan nekiszorítja az (n) lemez­nek úgy, hogy a födő kinyitása és becsu­kása alatt az (n) lemez állandóan súrolja a (b) lemezt, az (n) lemeznek (o) kamrájában fölemelt víz pedig- tisztára mossa a (b) le­mezt. A födő kinyilásával egyidejűleg az I (1) csap az (i) lapátos kerék tengelyének végén lévő tekercsrúgó hozzáerősített vé­gét magával viszi, miáltal a lapátos kerék forgásba jön, és a vizet mozgásba hozza. A födél becsukásakor ugyanez ellenkező ér­telemben ismétlődik. A ládába való köpés a födél nyitott állapotában történik a (b) le­mezre és becsukáskor az (n) lemez lesú­rolja róla a tisztátlanságokat.

Next

/
Thumbnails
Contents