47046. lajstromszámú szabadalom • Többszörös rekeszű doboz

Megjelent 1909. évi november lió 17-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 47046. szám. XIII/c. OSZTÁLY­Többszörös rekeszű doboz. LÓBL MARCELL NYOMDATULAJDONOS BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1909 március hó 4-ike. Jelen találmány tárgya többszörös rekeszű doboz, mely bármiféle poralakú anyagnak, különösen pedig gyógyszerészeti poroknak adagolására alkalmas. A mellékelt rajz 1. ábrája a doboz fölülnézete rátett födél­lel, a 2. ábra ugyanannak harántmetszete, a 3. ábra pedig oldalnézete. A találmánybeli doboz (1) tokja a rendes módon készíttetik. A doboz üregébe kive­hető módon a csillagalakúan összekötött (az 1. ábrán pontozva jelölt) (2) válaszfalak helyeztetnek be, melyek éppen a doboz­üregbe illenek és azt rekeszekre osztják. A doboz (3) födelén (4) nyílás van kivágva, mely a legkisebb rekesznél is kisebb át­mérőjű és az (5) kapoccsal vagy bárminő más alkalmas módon a födél alsó oldalán középütt elforgathatóan megerősített (6) tolóka segélyével elzárható. Közvetlenül a födéllap alatt (7) kivágás van alkalmazva (3. ábra), melyen át a (6) tolóka vége ki­nyúlik és így az ujjal kívülről, a doboz zárt állapotában is könnyen ide-oda tolható. Minthogy pedig a födél a dobozon elforgat­ható, a (4) nyílás a tolókával együtt bár­mely rekesz fölé hozható. A doboz használata már most a követ­kező. A dobozt a födél levétele után az adagolandó gyógyszerrel vagy bármiféle más poralakú anyaggal megtöltjük, a kivánt adagolás számának megfelelő rekeszű vá­laszfalcslllagot — mely a példaképem ki­vitelnél 12 rekeszű, de tetszés szerinti más számú és nagyságú rekesszel bíró is ren­delkezésre állhat — a dobozba helyezzük, miáltal a gyógypor a Kivánt számú adagra osztatik szét, majd a dobozt a födéllel el­zárjuk. Ha egy-egy adag gyógyport vagy egyéb anyagot ki akarunk venni a dobozból, csak a (4) nyílást kelt a (6) tolóka félre­tolásával szabaddá tennünk, hogy az anya­got kiüríthessük, ill. a gyógyport közvetle­nül a szájba tölthessük. A leírt doboz, mely kéregpapirból, pléh­ből vagy bárminő más alkalmas anyagból készülhet, a gyógyszerészeknél eddig szo­kásos hosszadalmas adagolási eljárást fölös­legessé teszi, mert a porok szétosztása a válaszfalak behelyezése által szinte önmű­ködőlég, minden időveszteség nélkül törté­nik, az adagolásnál használatos próbálga­tást kiküszöböli és ezenkívül egészségügyi szempontból is fontos újítást képez, amennyi­ben az eddigi eljárásnál az adagoló a gyógy­port magába fogadó papiroshüvelybe bele­fújt, hogy a port beletölthesse, mikor is

Next

/
Thumbnails
Contents