47045. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és gép palackoknak kupak segélyével való elzárására

Megjelent 19<>9. évi november hó 17-én. MAGY. gg| KIR. SZABADALMI ISIlf HIVATAL SZABADALMILEIRAS 47045. szári 1. xvill/d. OSZTÁLY. Eljárás és gép palackoknak kupak segélyével való elzárására. LASSEN AXEL JULIUS LAURITS GEPGYÁROS KOPENHÁGÁBAN. A bejelentés napja 1909 február hó 27-ike. A palackoknak kupak segélyével való elzárására ismert eljárásoknál egészen vagy részben kész kupakokat használtak, melye­ket a palackfejen való elhelyezés után egy a palack fejébe kapaszkodó üreges kölyü segélyével a palackfejhez szorítottak. A talalmány tárgyát képező eljárásnál a kupakanyagot lemezek vagy sávok alakjá­ban az említett kölyü pályájába vezetjük, mimellett a kölyü a kupak fölhelyezését célzó mozgása közben egy kupaktárcsát vág ki, ezt magával vezeti és végül szoro­san a palackfej köré fekteti. A három munkafolyamat, nevezetesen a kupakanyag kivágása, a kupak alakítása és végül a kupaknak a palackon való elhe­lyezése, a föntebbiek értelmében tehát köz­vetlenül egymásután foganatosíttatik, miért is a kupakanyaggal és a kupakokkal kü­lönböző helyeken való kezeléseket elke­rüljük. Ha a palackok elzárására oly anyagot használunk, mely két rétegből van képezve és pedig egy a tulajdonképeni kupakot ké­pező külső rétegből és egy tömítőanyag gyanánt szolgáló belső rétegből, akkor e két réteget egyidejűleg vezethetjük a kölyü pályájába úgy, hogy tehát a kupakanyag­ból valamint a tömítőanyagból egyidejűleg egyazon alakú darabok vágatnak ki, me­lyek ezután a kölyü által az emellett tövis gyanánt szolgáló palackfejre egyidejűleg letolatnak, mire a két réteget egy e célra alkalmas elem a palacknyak köré sajtolja. A palackoknak kupak vagy hasonló se­gélyével való elzárására szolgáló más eljá­rásoknál a kupakok és tömítőtárcsák álta­lában külön-külön állíttatnak elő és ezután külön-külön helyeztetnek el, vagy pedig az elhelyezés előtt egymással összeköttetnek; ehhez természetesen több kezelés szük­séges. A mellékelt rajzokon az eljárás foganatosí­tására szolgáló gép kiviteli példája van föl­tüntetve ; és pedig az 1. ábra a gép függélyes metszete és a 2. ábra oldalnézete; a 3. ábra egy részletet mutat. Az (a) gépállványzat (b) alaplemezén a (c) oszlop nyugszik, melyre a kupakkal ellá­tandó (d) palackot helyezzük. A palack alá­tétje gyanánt az (f) tuskó van elrendezve, mely a (c) oszlopban föl- és lecsúszhat és melyet a (g) rúgó tart; e rúgó feszültsége az egyik rúgótámaszpontot képező (h) csa­varanya beállítása által szabályozható. A (d) palack és az (f) tuskó között az után-

Next

/
Thumbnails
Contents