47032. lajstromszámú szabadalom • Berendezés vasúti vonatok megállítására

Megjelent 19<>9. évi november hó 17-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 47032. szám. V/a/2. OSZTÁLY. Berendezés vasúti vonatok megállítására. HÁUSER REINHOLD ÓRÁS OBERSTEINBAN. A bejelentés napja 1908 november hó 23-ika. Jelen találmány tárgya berendezés vas­úti vonatok megállítására az esetben, ha a bejáró jelzés tilosra van állítva, valamint kisiklás esetén. A berendezés célja, hogy a vonatot nyomban megállítsa, ha a vonat a megállító jelzésen annak figyelembe vétele nélkül túlhaladt, ami ködben és borús idő­ben igen gyakran előfordulhat. A vonat a gép vagy egy kocsi kisiklása esetén a je­len berendezés segélyével szintén megál­líttatik. A mellékelt rajzon a találmány tárgya egy példakép vett foganatosítási alakjában van föltüntetve és pedig az 1. ábra a berendezés fölülnézete, a 2. ábra ugyanannak oldalnézete, a 3. ábra részletrajz. A vágányok között az (1) és (2) ágyazá­sokban forgathatóan van ágyazva az U-alakú (3) villa, melynek (4) szárain az (5) csúszó­sín van elrendezve. A villa másik oldalához a (6) csúcsban a (7) sodronykötél van kap­csolva, mely a megállító jelzéssel ismert módon összeköttetésben áll. A berendezés a (8) rúgó behatása alatt áll. A mozdony alatt a (9) kengyel akként van elrendezve, hogy egyik (10) vége a mozdony mellső végén kiáll, míg másik (11) vége a légnyomású fékkel van összekötve. A (9) kengyel ágyazva. a (12) csapágyban van módja a követ-A berendezés működési kező: Miközben a megállító jelzést tilosra állít­juk, a (7) sodronykötelet meghúzzuk, mi­által az (5) csúszósínt függélyes irányban beállítjuk. Ha a vonat ezen csúszósín fölött elhalad, akkor a (9) kengyel az (5) sín fö­lött elcsúszik, miáltal a kengyel a (12) csap körül kényszermozgásúan kileng és a lég­nyomású féket működésbe hozza. Amint a kengyel az (5) sínt elhagyta, a (13) csavarrúgó segélyével ismét munka­helyzetébe állíttatik be. Ha azonban a vonatnak szabad átjárása van, akkor az (5) csúszósín a főjelző állá­sának megfelelően a (8) csavarrúgó segé­lyével vízszintes helyzetbe hozatik. A (9) kengyelt az egyes kocsik alatt is rendezhetjük el és a légnyomású fékkel kapcsolhatjuk össze, minek folytán a ken­gyel egy kocsi kisiklása esetén a sínbe ütközik, ami által a vonat az említett módon megállíttatik. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Berendezés vasúti vonatok megállítására zárt bejáró jelzőnél, valamint kisiklás esetén, jellemezve a mozdony alatt csuk-

Next

/
Thumbnails
Contents