47020. lajstromszámú szabadalom • Eljárás metallographiai nyomólemezek gyártására

lyet igényel, azután könnyen szállítható és | nagyon plcsó. Végre a merev lapokat egy­általában nem, vagy csak különös elővigyá­zató szabályok mellett lehet nyomóhenge­rekre (rotációs gépek) reáhajlítani, ami a találmány nyomólapjaival minden legkisebb nehézség nélkül eszközölhető. Ha a papirt alátétül bármily módon hasz­náljuk, úgy telítjük a célnak megfelelően egy anyaggal, mely azt a víz iránt érzé­ketlenné teszi, pl. zapónlakkal. Ezáltal a papírnak egyúttal nagyobb szi­lárdságot kölcsönözünk. Zapónlakkal való bevonásnál arra kell ügyelni, hogy a tartó szélei is be legyenek kenve lakkal, hogy ezáltal a nyomásnál használt folyadéknak a széléről való behatolását elkerüljük. A régi rendszerű nem vízhatlan hátlapú nyo­mólapoknál nem kerülhető el, hogy a nyo­másnál használt folyós anyagok a hátlapon át és a szélekről a rostnyalábokba be ne hatoljanak, miáltal azokat duzzasztják és a fölragasztott fémréteg elválását vagy legör­bülését okozzák és ezáltal az ilyen lapok­kal való nyomást lehetetlenné teszik. A litografla különböző nemeinél célszerű, hogy a galván úton előállított nyomólap bizonyos szemcsésséggel birjon. Ezt azáltal érjük el, hogy a katód sarkot a megkívánt módon szemcsésen készítjük el és erre az­után a nyomásra használt fémréteg lecsa­pódik.' Ezáltal kezünkben vaD, hogy bár­milyen teljesen meghatározott finomsági fokú szemcsésséget szállítsunk. Tehát a fémpapirívek az alkalmazott fém tisztasága és szerkezetének egyenletessége | következtében e nyomási technika szem­pontjából a legjobb kék litográfiái kövekkel egyenértékűek, míg a költségek, ugyanazon nyomófölületét tekintve, lényegesen alacso­nyabbra szállnak. A fémpapirnak metallo­gráfiái nyomólapul való alkalmazása pél­dául a következőképen történhetik: A fém­oldalt a reátapadó tisztátalanságoktól gyönge timsóoldattal letisztogatjuk, mérsékelt me­leggel vagy legyezéssel megszárítjuk. Ez­után selyempapirral a fémréteget tisztára dörzsöljük. A lapot ezután vagy vasalapzatra, vagy egy erősebb kőre (mint föntebb leírtuk) fek­tetjük, a zsíros levonatot a lemezre hozva, a szokásos módon a présen lehúzzuk. Az­után az átnyomást gumiarabikum-oldattal egyenletesen bekenjük, megszárítjuk, vízzel lemossuk és a rajzot hengerrel, melynek nem szabad túlsók festéket tartalmaznia, bebengereljük. A maratásra gumiarabiku­mot, csersavat és pár csepp foszforsavat használunk. A maratás befejezése után le­mossuk a lemezt és tiszta gumiarabikum­mal bevonjuk. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás metallográfiái nyomólapok előállítá­sára, azáltal jellemezve, hogy egy pa­piros vékonyságú, nem fémből álló alap ismert módon galván úton előállított szemcsés fémbevonattal lesz ellátva és a szükséghez képest a nem vízhatlan fölületén egy oly anyaggal lesz kezelve, mely azt a vízzel szemben érzéket­lenné teszi. 4EeZVÉNYTÍRSABÁG NVOHO&JA SUCAPESTk-

Next

/
Thumbnails
Contents