47012. lajstromszámú szabadalom • Eljárás nemes fémet tartalmazó ércek kezelésére

datból két súlyrész vétetik egy súlyrész érchez. Az oldatba vezetendő ózon meny­nyisége titrálás útján vagy egyéb úton hatá­rozandó meg. Általában jó eredményt érhetünk el, ha kétezer kg. oldathoz 440 g. ózont adunk, némely érceknél azonban már igen jó ered­ményt érünk el, ha kétezer gk-hoz ósak 33 ózont adunk. Ismételt használat esetében további jódkáliumnak az oldathoz adása nem válik szükségessé, kivéve a mechani­kai veszteség pótlását, mert az ózon rege­nerálja a jódot és újra működésképessé teszi. A találmánybeli eljárás egy további kivi­teli módja abban áll, hogy az imént tár­gyalt kiviteli példában az ózon helyett vala­mely nitrogénoxidot, például a nitrogenper­oxidot alkalmazunk. Ez esetben a nitro­genperoxid fogja a jódot regenerálni. Amint föntebb említettük, olyan érceknél, a melyek például redukáló anyagokat (vas­szulfidot stb.) vagy telluriumot vagy mind­kettőt tartalmaznak, az ércet pörkölni nem szükséges, miután a szulfidok az oldatra bomlasztó hatást nem gyakorolnak, a tel­lurium pedig a nemesfémmel egyidejűleg föloldatik. Ahelyett, hogy a fölsorolt oxydáló anya­gokat a kezelendő érc jelenlétében adnók az oldathoz, úgy is járhatunk el, •— bár kevésbé előnyösen — hogy az oxydáló anyagokat csak akkor vezetjük az oldatba, mikor már az az érctől elválasztatott, vagy pedig az oldatba való bevezetést az eljárás menete közben eszközöljük. A jód nagyobb beszerzési költsége az el­járás ipari alkalmazására azért nem hat gátlólag, mert amint a föntiekből kitűnik, a jód folyton regeneráltatik és újra műkö­késképessé válik. Annak működését egy tartállyal vagy hordozóval hasonlíthatjuk össze, mely tehát ténylegesen nem hasz­náltatik el. A találmánybeli eljárás lényegét nem érinti, ha a fölsorolt alkatrészek helyett az aljárás lényegének érintése nélkül bármely más egyenlő értékű ill. egyenlő hatóképes­ségű alkatrészek alkalmaztatnak. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás nemesfém tartalmú ércek kezelé­sére, azáltal jellemezve, hogy a porított ércet valamely cianidoldat, oldható jodid és egy oly anyag hatásának vetjük alá, amelyből az említett oldat jelenlétében oxigén fejlődik status-nascensben, mint amilyen pl. valamely oldható perszulfát az ózon vagy nitrogénperoxid. P-illas részvénytársaság nyomdája Budapesten.

Next

/
Thumbnails
Contents